Algemene voorwaarden

LEADLIFE WEBSITE
ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

(“hierna de “WEBSITE-VOORWAARDEN”)

 

SAMENVATTING:

Vindt u Website-Voorwaarden lang, moeilijk en een overvloed aan juridisch jargon? Dat begrijpen we bij Leadlife helemaal. We vinden het echter belangrijk om u te informeren over de manier waarop u gebruik kunt maken van de gepersonaliseerde Leadlife-Applicatie en de daarop aangeboden al dan niet gepersonaliseerde Diensten, Producten en Trajecten.

 

Daarom hebben we deze 2 minuten durende samenvatting voor u gemaakt. Deze samenvatting geeft u in een mum van tijd de nodige informatie en informeert u over alles wat u moet weten. 

 

WAT HEEL BELANGRIJK TE WETEN IS:

Wij raden u aan deze Website-Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u van onze gehele dienstverlening gebruik maakt. U kan de huidige versie van de Website-Voorwaarden steeds vinden op de Website (link).

 

De informatie die beschikbaar is op onze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk of medisch advies worden beschouwd.

 

Nu dat u dit weet, kunnen we verder en vooral naar de essentie: wat is LEADLIFE en hoe gaan wij te werk?

Leadlife biedt u een digitaal platform voor de verbetering van uw levenskwaliteit. Dit wordt u ter beschikking gesteld via het door u gekozen abonnement binnen de mobiele applicatie en een daarop gegenereerd persoonlijk dashboard. Via de gepersonaliseerde Leadlife-Applicatie biedt Leadlife al dan niet gepersonaliseerde diensten, producten en trajecten aan, via oa. Leadlife BV, Leadlife-Partners of via onafhankelijke gezondheidszorgbeoefenaars en (professionele) zorgbeoefenaars, die u allen toelaten om uw welzijn en uw levensstijl optimaal te beheren en verbeteren. Deze al dan niet geïndividualiseerde en gepersonaliseerde diensten, producten en trajecten kan u terugvinden en – waar van toepassing - aankopen in onze Leadlife-Catalogus.

 

 

 

Wanneer kan u gebruik maken van de Website van LEADLIFE?

· Om van onze Website gebruik te maken, dient u onze Website-Voorwaarden te aanvaarden. Hierin staan uw rechten en verplichtingen tijdens het gebruik van onze Website.

· Daarnaast moet u ook instemmen met ons privacybeleid. De persoonlijke gegevens die u met ons deelt zullen alleen worden gebruikt zodat u onze Website kan gebruiken. Voor meer informatie over dit onderwerp nodigen wij u uit om onze Privacyverklaring (link) te raadplegen.

 

Wat moet u verder nog weten?

· Om gebruik te kunnen maken van het contactformulier op onze Website moet u eerst onze Privacyverklaring lezen en accepteren.

· Indien u onze Website-Voorwaarden schendt, riskeert u dat u geen gebruik meer mag maken van onze Website.

· Onze Website is beschikbaar zoals ze is “in de huidige staat” en zonder dat er garanties worden geleverd. Het gebruik van de Websiteen van de erin opgenomen informatie, gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

· U mag de Website alleen gebruiken voor de beoogde doeleinden ervan en bent als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw gebruik van de Website.

· We blijven steeds de enige eigenaar van de Website, met inbegrip van alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. U blijft steeds de eigenaar van uw eigen gegevens.

· LEADLIFE kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade die aan ons wordt toegeschreven voor het gebruik van de Website, en voor zover wettelijk toegestaan tot een maximaal bedrag van € 500,- per schadeoorzaak.

· Onze Website-Voorwaarden kunnen op geregelde tijdstippen worden bijgewerkt. U kan deze steeds raadplegen via onze Website (link).

 

Als u vragen hebt, kan u ons altijd bereiken door een e-mail sturen naar info@leadlife.com.

 

Wilt u meer weten? Dan nodigen wij u uit om onze volledige Website-Voorwaarden te lezen, waarin alles in detail wordt uitgelegd!


 

LEADLIFE WEBSITE
ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

Versie 3.4 – 02 april 2024

 

Artikel 1 – TOEPASSINGSGEBIED. 4

Artikel 2 – BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE MET INBEGRIP VAN HET CONTACTFORMULIER. 4

Artikel 3 – GEBRUIK VAN DE WEBSITE (MET INBEGRIP VAN HET CONTACTFORMULIER)5

Artikel 4 – BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN.. 6

Artikel 5 – GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. 6

Artikel 6 – LICENTIE, GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN & BEPERKINGEN.. 7

Artikel 7 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.. 8

Artikel 8 – ONDERSTEUNING. 9

Artikel 9 – PRIVACY & BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS. 9

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID. 9

Artikel 11 – GARANTIES EN DISCLAIMERS OMTRENT DE WEBSITE EN DIENSTEN. 10

Artikel 12 – UPDATES & WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN. 13

Artikel 13 – DUUR & BEËINDIGING.. 14

Artikel 14 – VARIA. 14

Artikel 15 - DEFINITIES. 16

 


 

Artikel 1 – TOEPASSINGSGEBIED

 

1.1. De LEADLIFE Website (hierna “Website”) is eigendom en wordt beheerd door LEADLIFE TECHNOLOGIES, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0834.079.442 (hierna “LEADLIFE”). Doorheen deze Website-Voorwaarden zal er naar LEADLIFE verwezen worden als “we”, “ons”, “onze” of “LEADLIFE”.

 

1.2. In deze Website-Voorwaarden staat beschreven hoe u (hierna “u” of “Gebruiker”) onze Website (met inbegrip van het contactformulier) mag gebruiken. Door gebruik te maken van onze Website (met inbegrip van het contactformulier), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Website-Voorwaarden.

 

1.3. In deze Website-Voorwaarden wordt uiteengezet hoe u gebruik kan maken van de Website (met inbegrip van het contactformulier) en onder welke voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website (met inbegrip van het contactformulier), aanvaardt u gebonden te zijn door deze Website-Voorwaarden, en erkent u dat elk van deze voorwaarden werkelijk gewild is en geen van deze voorwaarden, afzonderlijk of gezamenlijk,een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van LEADLIFE en uzelf.

 

1.4. Door het invullen van het contactformulier op de Website, erkent u en stemt u ermee in dat deze verhouding uitsluitend door de Website-Voorwaarden worden beheerst. U verklaart en garandeert dat u de nodige wettelijke bevoegdheid hebt om met deze Website-Voorwaarden in te stemmen en ze te aanvaarden.

 

De definities van deze Website-Voorwaarden staan beschreven in artikel 15 van deze Website-Voorwaarden.

 

 

Artikel 2 – BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE MET INBEGRIP VAN HET CONTACTFORMULIER

 

De Website heeft een tweeledige doelstelling:

- Enerzijds fungeert de Website als een centrale bron van nuttige informatie over de producten, diensten en trajecten die LEADLIFE aanbiedt;

- Anderzijds biedt de Website de mogelijkheid om via het contactformulier meer informatie te ontvangen over de diensten van LEADLIFE (hierna het “Formulier”).

 

 

Artikel 3 – GEBRUIK VAN DE WEBSITE (MET INBEGRIP VAN HET CONTACTFORMULIER)

 

3.1.Met betrekking tot het gebruik van de Website (met inbegrip van het contactformulier) is elke Gebruiker verplicht:

- zich te houden aan de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, regelgeving, decreten, verordeningen of besluiten van federale, regionale, lokale of internationale autoriteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot bepalingen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens;

- zich te onthouden van manipulatie van de verstrekte informatie, op welke wijze dan ook of met behulp van welke techniek dan ook;

- geen gegevens, berichten of documenten te versturen via de Website (met inbegrip van het contactformulier), of gegevens of documenten op te laden via de Website (met inbegrip van het contactformulier):

a) die inbreuk maken op de rechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, morele rechten of intellectuele eigendomsrechten) van Derde Partijen;

b) waarvan de inhoud schadelijk, lasterlijk, gewelddadig, onwettig, obsceen of vernederend is of inbreuk maakt op de privacy van Derde Partijen;

c) waarvan het gebruik of bezit door de Gebruiker bij wet of overeenkomst verboden is;

d) die virussen of instructies bevatten die de Website en/of de via de Website aangeboden diensten (met inbegrip van het contactformulier) kunnen beschadigen.

 

3.2.Om de Website (met inbegrip van het contactformulier) te gebruiken, moet u beschikken over een internetverbinding.U bent zelf verantwoordelijk voor de telecommunicatie van computernetwerkapparatuur die nodig is om de Website (met inbegrip van het contactformulier) te gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen hiervan.

 

 

 

 

3.3.U bent medeverantwoordelijk voor een veilig en vertrouwelijk gebruik van de Website (met inbegrip van het contactformulier). Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u besluit in te voeren in de Website (met inbegrip van het contactformulier).

 

3.4.Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van het niet voldoen aan bovenstaande eisen.

 

Artikel 4 – BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

 

De dienstverlening van LEADLIFE in het kader van deze Website (hierna ‘Diensten’) bestaat uit de ondersteuning bij het aanbieden van de Website en het Formulier. Middels het invullen van het Formulier kan LEADLIFE de Gebruiker contacteren om de Leadlife-applicatie die zij ontwikkelde, aan te bieden dan wel om hieromtrent bijkomende informatie te verlenen.

 

Artikel 5 – GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

 

5.1.LEADLIFE, de Website en de Diensten die LEADLIFE levert, zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, voorkomen, monitoren, voorspellen, anticiperen, behandelen of verlichten van ziekten of medische aandoeningen. Voor medisch advies en/of behandeling dient u uw arts te raadplegen.

5.2.De Website en de Diensten zijn beschikbaar zoals het beschikbaar is “in de huidige staat” en zonder dat er garanties worden geleverd. Het gebruik van de Website en/of de Diensten gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

5.3.LEADLIFE is niet aansprakelijk voor vertalingen die leiden tot onduidelijkheid of voor foute vertalingen. In het verlengde daarvan is LEADLIFE niet aansprakelijk voor een gebrek of tekortkoming in de diensten van Derde Partijen waarop zij beroep doet.

5.4.De Gebruiker dient zich te gedragen volgens de regels van fatsoen bij het gebruik van de Website en de Diensten.

5.5.De Gebruiker zal de Diensten ondergaan conform de instructies die worden gegeven door de LEADLIFE-medewerkers. Indien de Gebruiker zich niet aan de instructies houdt en er schade is, maakt LEADLIFE een voorbehoud om deze schade terug te eisen van de Gebruiker.

 

 

 

 

Artikel 6 – LICENTIE, GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN & BEPERKINGEN

 

6.1.De door ons ter beschikking gestelde Website, met inbegrip van al zijn functionaliteiten, zijn onze exclusieve eigendom. Alle rechten in en op de Website die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Website-Voorwaarden zijn voor ons voorbehouden.

 

6.2. Wij verlenen u hierbij een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst om de Website te gebruiken in overeenstemming met de Website-Voorwaarden.

 

6.3.Wij verlenen de licentie op de Website kosteloos en op een "as is" en "as available"-basis en verlenen geen enkele garantie, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Website (met inbegrip van alle daarin opgenomen inhoud), met inbegrip van (zonder beperking) enige impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Om gebruik te kunnen maken van het Formulier op de Website moet u eerst onze Privacyverklaring lezen en accepteren. Het is verboden om het Formulier te gebruiken zonder eerst onze Privacyverklaring te accepteren.

 

6.4. U, noch een Derde Partij, zal onder geen enkele omstandigheid:

- enige software m.b.t. de Website (met inbegrip van het contactformulier) en/of de Diensten decompileren, demonteren of reverse-engineeren, of proberen de broncode, onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsformaten of programmeerinterfaces van de Website (met inbegrip van het contactformulier) en/of de Diensten op enigerlei wijze te reconstrueren of te ontdekken;

- de Website of enig deel daarvan distribueren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, leasen, uitlenen, distribueren of anderszins overdragen aan een Derde Partij, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan onder deze Website-Voorwaarden;

- productidentificatie, eigendomsinformatie, auteursrechtvermeldingen, digitale watermerken of andere vermeldingen in of op de Website wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken;

- een deel van de Website wijzigen, aanpassen of veranderen, een afgeleid werk maken van een deel van de Website (met inbegrip van het contactformulier), of de Website (met inbegrip van het contactformulier) integreren in of met andere software, behalve voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is toegestaan;

- de Website (met inbegrip van het contactformulier) en/of de Diensten gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te bevorderen;

- een automatisch, elektronisch of handmatig hoog-volume proces gebruiken om toegang te krijgen tot de Website (met inbegrip van het contactformulier), deze te doorzoeken of informatie te verzamelen over de Website (met inbegrip van het contactformulier), (met inbegrip van maar niet beperkt tot robots, spiders of scripts);

- opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere vernietigende of bedrieglijke elementen verspreiden of de Website (met inbegrip van het contactformulier) en/of Diensten gebruiken voor onwettige, indringende, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden;

- technische en andere beschermende maatregelen in de Website (met inbegrip van het contactformulier) verwijderen of anderszins omzeilen.

 

Artikel 7 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

7.1.In het kader van deze Website-Voorwaarden tussen ons en de Gebruiker, blijven de Website (met inbegrip van het contactformulier) met inbegrip van al zijn functionaliteiten en enig gerelateerde software en/of verstrekte aanvullende documentatie, en alle (gevestigde en/of toepasselijke) daaraan gerelateerde of bijbehorende wereldwijde Intellectuele Eigendomsrechten onze exclusieve eigendom of van onze licentiegevers.

 

7.2.Alle rechten in en op LEADLIFE die in deze Website-Voorwaarden niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn aan LEADLIFE voorbehouden. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Website-Voorwaarden, wordt er geen uitdrukkelijke of impliciete licentie verleend aan de Gebruiker met betrekking tot de Website of enig deel daarvan, met inbegrip van enig recht om enige broncode, gegevens of ander technisch materiaal met betrekking tot de Website te verkrijgen.

 

7.3.Het is uitdrukkelijk begrepen, erkend en overeengekomen dat telkens wanneer de Gebruiker, al dan niet formeel verzocht, redelijke suggesties, opmerkingen en feedback met betrekking tot de Website (met inbegrip van het contactformulier) en/of Diensten aan LEADLIFE verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot bruikbaarheid, bugrapporten en testresultaten (gezamenlijk "Feedback"), de Gebruiker LEADLIFE de volgende wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde rechten verleent:

 

a) om de Feedback te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te verkopen, te distribueren, in sublicentie te geven en er afgeleide werken van te maken als onderdeel van elk product, technologie, dienst, specificatie of andere documentatie van LEADLIFE, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Website (met inbegrip van het contactformulier) en/of Diensten;

b) de Feedback (en daarvan afgeleide werken) in het openbaar uit te voeren of weer te geven, te importeren, uit te zenden, te distribueren, in licentie te geven, te koop aan te bieden en te verkopen, te verhuren, te leasen of uit te lenen als onderdeel van een dienst.

 

Artikel 8 – ONDERSTEUNING

 

Indien u technische ondersteuning nodig heeft, aarzel dan niet ons te contacteren. LEADLIFE voorziet een support service voor de Gebruiker op werkdagen (m.u.v. de officiële feestdagen) tussen 9 uur en 17 uur. De support service is telefonisch bereikbaar op het nummer +32 9 396 38 10 of per e-mail support@leadlife.com om vragen te beantwoorden. We zullen redelijke inspanningen leveren om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uw technische problemen met de Website en/of Diensten op te lossen.

 

Artikel 9 – PRIVACY & BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

9.1.Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij zullen daarom altijd alle toepasselijke wetgeving naleven bij het verwerken van uw Persoonsgegevens.

 

9.2.U blijft altijd eigenaar van uw Persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

 

9.3.Onze Privacyverklaring, die beschikbaar is op de Website, geeft meer informatie over hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

 

9.4.Voordat u de Website en/of Diensten kunt gebruiken, moet u akkoord gaan met onze Privacyverklaring.

 

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

 

10.1.Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw (mobiele) apparaat, gegevens of ander beschermd materiaal kan infecteren door uw gebruik van de Website en/of Diensten.

 

10.2.In overeenstemming met dit artikel van deze Website-Voorwaarden stemt u ermee in dat wij alleen aansprakelijk kunnen worden gesteld op basis van deze Website-Voorwaarden voor zover de door u geleden schade direct aan ons is toe te rekenen.

 

10.3.De Website kan onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Wij garanderen niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud op de Website. Daarnaast behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om eventuele foutieve informatie op de Website te corrigeren.

 

Artikel 11 – GARANTIES EN DISCLAIMERS OMTRENT DE WEBSITE EN DIENSTEN

 

I.Door ons

 

11.1.Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anderszins worden geïmpliceerd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de Website (met inbegrip van het contactformulier) en/of Diensten zijn voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten en worden afgewezen. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Website-Voorwaarden en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden de Website (met inbegrip van het Formulier) en/of Diensten (en zoals aangegeven in artikel 5.2. van deze Website-Voorwaarden), verstrekt op een "as is"-basis. Wij bieden geen (en wijzen hierbij af alle) andere garanties of verklaringen en voorwaarden, al dan niet schriftelijk, mondeling, expliciet of impliciet en zonder beperking, en alle impliciete garanties met betrekking tot adequate kwaliteit, behandeling, handelsgebruik of -praktijk, verhandelbaarheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid, titel, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel, en dit onder voorbehoud van het gebruik, misbruik of onvermogen om de Website (met inbegrip van het Formulier) en/of Diensten te gebruiken. In het bijzonder verklaren of garanderen wij niet dat de Website (met inbegrip van het Formulier) en/of Diensten vrij zijn van fouten, virussen of andere schadelijke componenten, of dat gebreken zullen worden verholpen. In dit opzicht dient u uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen.

 

Wij garanderen niet dat:

- Alle fouten kunnen worden gecorrigeerd of de toegang tot of de werking van de Website (met inbegrip van het Formulier) en/of Diensten altijd ononderbroken, veilig en vrij van fouten zullen zijn;

- De informatie die beschikbaar is op de Website juist, volledig en nauwkeurig is .

 

11.2.U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige gezondheidsgerelateerde beslissingen, adviezen en gevolgen die u en/of Derde Partijen nemen op basis van de informatie op de Website, ongeacht of deze gegevens al dan niet accuraat zijn.

Daaronder valt, niet-limitatief:

- als u wordt aangeraden om u verder te laten begeleiden door uw eigen arts en u en/of uw arts volgen dit niet op, dan is LEADLIFE, noch een medewerker van LEADLIFE, aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen daarvan;

- LEADLIFE, noch een medewerker van LEADLIFE is (medisch) aansprakelijk voor uw gebruik van de Website;

- LEADLIFE, een medewerker van LEADLIFE, noch een zelfstandige medewerker die diensten verleent aan LEADLIFE is verantwoordelijk of kan verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade veroorzaakt door de inhoud van de Website.

- LEADLIFE, noch een medewerker van LEADLIFE, noch een zelfstandige medewerker die diensten verleent aan LEADLIFE is aansprakelijk voor een gebrekkige of foutieve weergave en/of vertaling van de Website.

 

LEADLIFE, noch een medewerker van LEADLIFE, noch een zelfstandige medewerker die diensten verleent aan LEADLIFE is verantwoordelijk of kan verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade veroorzaakt door de Website aangeboden door LEADLIFE. Wij, noch een medewerker van LEADLIFE, noch een zelfstandige medewerker die diensten verleent aan LEADLIFE zijn evenmin verantwoordelijk voor enige schade, beperking, defecten, gebreken, fouten, … die voortvloeien uit een beperking en/of gebrek in de dienstverlening van leveranciers/Derde Partijen van LEADLIFE.

 

11.3.Wij zullen u vrijwaren en verdedigen tegen onderbouwde en gegronde vorderingen van Derde Partijen voor zover de vordering gebaseerd is op een schending van de Intellectuele Eigendomsrechten van de Derde Partij door de Website en/of Diensten, met uitsluiting van vorderingen die het gevolg zijn van:

- Uw ongeoorloofd gebruik van de Website en/of Diensten;

- Wijzigingen van de Website en/of Diensten door u of door een door u aangestelde Derde Partij;

- Uw verzuim om de laatste versie van de Website te gebruiken of uw onvermogen om correcties in de Website te installeren als we hebben aangegeven dat de update of correctie nodig was om een mogelijke schending te voorkomen;

- Uw gebruik van de Website en/of Diensten in combinatie met producten of diensten die niet specifiek van ons zijn, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 

11.4.Voor een dergelijke vrijwaringsverplichting gelden de volgende voorwaarden:

- U zal ons onmiddelijk schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke vordering;

- Wij zullen de verdediging en de afwikkeling van een dergelijke vordering naar eigen goeddunken bepalen;

- Op ons verzoek zult u volledig met ons meewerken aan de verdediging en afwikkeling van een dergelijke vordering op onze kosten;

- U doet geen uitspraken over onze aansprakelijkheid met betrekking tot een dergelijke vordering, noch gaat u akkoord met een schikking met betrekking tot een dergelijke vordering zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, zullen wij u vrijwaren voor alle schade en kosten die u als gevolg van een dergelijke vordering hebt opgelopen, zoals toegekend door een bevoegde rechtbank in laatste instantie of zoals overeengekomen in de schikking met onze aanklagers.

 

11.5.Indien de Website en/of Diensten naar onze redelijke mening waarschijnlijk het onderwerp is van een inbreukvordering door een Derde Partij, behouden wij ons, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, het recht voor:

- de Website en/of Diensten (of het (vermeende) inbreukmakende deel daarvan) te wijzigen zodat de inbreuk niet langer bestaat, maar de gelijkwaardige functionaliteit behouden blijft;

- voor u een licentie te verkrijgen om de Website en te blijven gebruiken in overeenstemming met deze Website-Voorwaarden.

 

II.Door de Gebruiker

 

11.7.U zult ons schadeloosstellen en vrijwaren van elke vordering, eis, verlies, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook, inclusief redelijke advocaatkosten, hetzij op grond van onrechtmatige daad of contract, waarmee wij te maken kunnen krijgen als gevolg van een vordering van een Derde Partij met betrekking tot:

- uw schending of overtreding van enige bepaling van deze Website-Voorwaarden of andere instructies of beleidsregels;

- inhoud die de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt;

- fraude, opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van uw kant.

 

11.8.U stemt ermee in dat gebruik van de Website (met inbegrip van het contactformulier) en/of Diensten in strijd met de bepalingen in dit artikel 9 en 11 ongeoorloofd en ongepast gebruik van onze Website en/of Diensten vormt.

 

11.9.Indien u het Formulier op de Website invult voor een andere persoon dan uzelf, dient u accurate informatie door te geven en heeft u hiervoor toestemming nodig van de betrokkene in kwestie.

 

Artikel 12 – UPDATES & WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

12.1.LEADLIFE behoudt zich het recht voor om op elk moment, met of zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens u:

- Wegens gegronde redenen deze Website-Voorwaarden te wijzigen, aan te vullen of te veranderen;

- De Website (met inbegrip van het contactformulier) en/of Diensten te wijzigen. Dit omvat ook de verwijdering of stopzetting, tijdelijk of permanent, van een dienst of ander kenmerk van LEADLIFE zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden; en/of

- Uw gebruik van en/of toegang tot LEADLIFE’s Website (met inbegrip van het contactformulier) en/of Diensten geheel of gedeeltelijk af te wijzen of te beëindigen, tijdelijk of permanent.

 

12.2.Dergelijke wijzigingen of aanvullingen van de Website-Voorwaarden of de Website (met inbegrip van het contactformulier) en/of Diensten worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de Website beschikbaar zijn gesteld of nadat u anderszins op de hoogte bent gebracht. Door de Website (met inbegrip van het contactformulier)en/of Dienstente blijven gebruiken na de aangegeven tijd, verklaart u zich akkoord met de wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen van de Website-Voorwaarden en/of de Website (met inbegrip van het contactformulier)en/of Diensten.

 

12.3U hebt niet het recht om deze Website-Voorwaarden op enigerlei wijze te wijzigen, aan te vullen of aan te passen.

 

12.4Met betrekking tot wijzigingen, aanvullingen en/of aanpassingen aan LEADLIFE’s Privacyverklaring wordt u afzonderlijk op de hoogte gesteld in overeenstemming met de relevante bepalingen uit LEADLIFE’s Privacyverklaring.

 

12.5Wij raden u aan de Website-Voorwaarden regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van LEADLIFE’s meest recente Website-Voorwaarden.

 

Artikel 13 – DUUR & BEËINDIGING

 

13.1.Deze Website-Voorwaarden (en dus de overeenkomst tussen u en ons) zijn van kracht vanaf het moment dat u zich akkoord verklaart met deze Website-Voorwaarden wanneer u het Formulier invult op de Website of wij voor u een klantenbestand aanmaken, en blijft van kracht zolang u gebruik maakt van de Website en/of Diensten.

 

13.2.We kunnen uw gebruik van deWebsite (met inbegrip van het contactformulier) en/of Diensten te allen tijde onmiddellijk beperken, beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, omwille van een door u gepleegde of veroorzaakte ernstige schending van deze Website-Voorwaarden of de onderliggende overeenkomst en zonder beperking, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een schending van de Website-Voorwaarden, of andere instructies, richtlijnen of beleidsregels (met inbegrip van, maar niet beperkt tot onze Privacyverklaring). Een dergelijke opschorting door ons zal doorgaan totdat u de schending die heeft geleid tot de opschorting of beperking heeft verholpen.

 

Artikel 14 – VARIA

 

I. Overmacht

14.1.Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen met betrekking tot de Website (met inbegrip van het contactformulier) en/of Diensten indien deze tekortkoming of vertraging te wijten is aan oorzaken buiten onze controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, stakingen, uitsluitingen, rellen, epidemieën, brand, communicatiefouten, stroomonderbrekingen, aardbevingen, andere rampen, ongeoorloofde toegang tot onze informatietechnologiesystemen door Derde Partijen of om enige andere reden indien ons verzuim om de verplichtingen na te komen buiten onze redelijke controle valt.

 

 

II.Volledige overeenkomst

14.2. Deze Website-Voorwaarden vormen samen met onze Privacyverklaring de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Deze Website-Voorwaarden vervangen alle eerdere voorstellen, afspraken en alle andere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot dit onderwerp.

 

III.Scheidbaarheid

14.3.Indien een bepaling van deze Website-Voorwaarden door een bevoegde rechtbank niet afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van deze Website-Voorwaarden afdwingbaar. De ongeldige en niet-afdwingbare bepaling wordt geacht geldig en afdwingbaar te zijn voor zover de wet dat toestaat.

 

IV.Ontheffing

14.4.Het niet afdwingbaar maken van een bepaalde bepaling van de Website-Voorwaarden betekent niet dat deze of een andere bepaling zal worden opgeheven.

 

V.Toewijzing

14.5.Wij kunnen de rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze Website-Voorwaarden vrijelijk overdragen of gedeeltelijk overdragen zonder uw toestemming en zonder kennisgeving aan u.

U mag deze Website-Voorwaarden of een van uw rechten en verplichtingen onder deze Website-Voorwaarden niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze Website-Voorwaarden zijn bindend voor en ten behoeve van de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

 

VI.Mededelingen

14.6. Al onze kennisgevingen die bedoeld zijn om door u te worden ontvangen, worden geacht te zijn geleverd en van kracht te zijn wanneer ze voor u beschikbaar zijn gemaakt in de Website.

 

VII.Verstrijken van de overeenkomst

14.7. De Artikelen 10 (AANSPRAKELIJKHEID), 11 (GARANTIES EN DISCLAIMERS OMTRENT DE WEBSITE EN DIENSTEN), 13 (DUUR EN BEËINDIGING) EN 14.9 (TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID) blijven ook na beëindiging of afloop van de overeenkomst van kracht.

 

 

VIII.Geschillenbeslechting

14.8.Indien de Gebruiker een vordering heeft of indien er een geschil ontstaat met betrekking tot de Website (met inbegrip van het contactformulier) en/of de Diensten, verbindt de Gebruiker zich ertoe deze vordering of dit geschil eerst voor te leggen aan LEADLIFE en te trachten dit in der minne op te lossen, door contact op te nemen met LEADLIFE via het volgende e-mailadres: (support@leadlife.com)
Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, kan de Gebruiker vrij zijn rechten doen gelden voor de bevoegde rechtbank.

 

VIV.Toepasselijk recht en bevoegdheid

14.9.De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht en zal niet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met strijdige wetten of regels. De rechtbanken en gerechtshoven van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn exclusief bevoegd als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Websiteen/of deze Website-Voorwaarden.

 

Artikel 15 - DEFINITIES

Op deze Website-Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

15.1.“Website-Voorwaarden” verwijst naar deze huidige Website-Voorwaarden;

15.2.“Derde Partijen” betekent elke natuurlijke of rechtspersoon of entiteit die geen partij is bij deze Website-Voorwaarden;

15.3.“Gebruiker” betekent de gebruiker van de Website en/of de Diensten;

15.4.“Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle nu bekende of later bijkomende (i) auteursrechten, naburige rechten en morele rechten, (ii) handelsmerk- of dienstmerkrechten, (iii) handelsgeheimrecht, knowhow, vakkennis, (iv) octrooien, octrooirechten en industriële eigendomsrechten, (v) lay-out ontwerprechten, ontwerprechten, (vi) aanvullende beschermingscertificaten, (vii) handels- en firmanamen, domeinnamen, databankrechten, huurrechten en alle andere industriële intellectuele eigendomsrechten of gelijkaardige rechten (al dan niet geregistreerd), (viii) alle registraties, registratieaanvragen, vernieuwingen, uitbreidingen, opdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot deze rechten en het recht om een van voorgenoemde punten toe te passen, te behouden en op te leggen, in elk geval en in elk rechtsgebied wereldwijd, voor zolang deze bescherming geldt;

15.6. “Persoonsgegevens” betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon;

15.7.“Privacyverklaring” betekent de privacyverklaring van LEADLIFE met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

 

***

 

Als u nog vragen heeft over de Website, de Diensten of deze Website-Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: info@leadlife.com.

Deze Website-Voorwaarden worden elektronisch verstrekt via de Website (Link).

Een papieren versie is op aanvraag beschikbaar via info@leadlife.com.