Algemene voorwaarden

2-minuten samenvatting van de algemene voorwaarden

Vindt u Algemene Voorwaarden lang, moeilijk en een overvloed aan juridisch jargon? Dat begrijpen we bij Leadlife helemaal. We vinden het echter belangrijk om u te informeren over de manier waarop u gebruik kunt maken van de Leadlife-Webshop op de Leadlife-Website en de daarop aangeboden Diensten, Producten en Trajecten.

Daarom hebben we deze 2 minuten durende samenvatting voor u gemaakt. Deze samenvatting geeft u in een mum van tijd de nodige informatie en informeert u over alles wat u moet weten.

Eerst en vooral, wat is Leadlife?

 • Leadlife biedt u een digitaal platform voor de verbetering van uw levenskwaliteit. Dit wordt u ter beschikking gesteld via het door u gekozen abonnement binnen de mobiele applicatie (hierna: ‘Leadlife-Applicatie’) en een daarop gegenereerd persoonlijk dashboard. Via de Leadlife-Applicatie en de Leadlife-Webshop op de Leadlife-Website (hierna: ‘Leadlife-Webshop’) biedt Leadlife Diensten, Producten en Trajecten aan via zichzelf, Leadlife BV, Leadlife-Partners of via onafhankelijke Gezondheidszorgbeoefenaars en (professionele) Zorgbeoefenaars, die u allen toelaten om uw welzijn en uw levensstijl optimaal te beheren en verbeteren. Deze Diensten, Producten en Trajecten kan u terugvinden en – waar van toepassing – aankopen in onze Leadlife-Webshop en in de Leadlife-Catalogus in de Leadlife-Applicatie.
 • Deze Algemene Voorwaarden hebben enkel betrekking op de Leadlife-Webshop.

 

Wanneer kunt u de diensten, producten en trajecten AANKOPEN?

 • De Diensten, Producten en Trajecten die Leadlife aanbiedt kunnen zowel via de Leadlife-Webshop op de Leadlife-Website aangekocht worden (alsook in de Leadlife-Catalogus in de Leadlife-Applicatie). Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de aankoop in de Leadlife-Webshop. Voor de aankoop binnen de Leadlife-Applicatie dient u de algemene voorwaarden van de Leadlife-Applicatie te raadplegen.

 

 

 

 • Voordat u kan overgaan tot de aankoop van Diensten, Producten en Trajecten binnen de Leadlife-Webshop dient u deze Algemene Voorwaarden en onze Privacyverklaring van de Leadlife-Webshop te accepteren. Eens u de aankoop heeft voltooid, zal u voor Diensten, Producten en Trajecten een code ontvangen die u dient in te geven in de Leadlife-Applicatie om toegang te kunnen krijgen tot uw aangekochte Producten, Diensten en Trajecten. Afhankelijk van welk Product kan het desbetreffende Product u ook worden toegezonden of ter beschikking worden gesteld indien u dit Product niet eerst via de Leadlifde-Applicatie middels een code dient te activeren. Indien u wil weten hoe de Leadlife-Applicatie te gebruiken, dient u de Algemene Voorwaarden voor de Leadlife-Applicatie te raadplegen.
 • Binnen de Leadlife-Webshop kan u Diensten, Producten en Trajecten van zowel Leadlife, Leadlife BV, als van Leadlife-Partners aanschaffen.
 • Voor elk van de aangeboden Diensten, Producten of Trajecten, zal u op de desbetreffende Product-, Dienst-, of Trajectpagina o.a. een Technische Fiche vinden met een uitgebreidere omschrijving van het Product, Traject of de Dienst in kwestie.
 • Voor elk van de door een Partner aangeboden Diensten, Producten of Trajecten zal de Technische Fiche tevens de relevante algemene voorwaarden van Leadlife BV of de Leadlife-Partner, alsook enige eventuele aanvullende bepalingen en voorwaarden bevatten. Een extract van de algemene voorwaarden van de Partner, alsook andere informatie waarmee u rekening dient te houden, kunt u terugvinden op de Partnerpagina.
 • Indien u een Dienst en/of Traject aankocht zal, afhankelijk van de/het door u aangekochte Dienst en/of Traject, de begeleiding hetzij online, hetzij in een Leadlife centrum, hetzij op een locatie van een van onze Partners plaatsvinden.
 • Indien u meer informatie wilt over de Diensten, Producten en Trajecten op de Leadlife-Webshop, kunt u een afspraak maken via de Leadlife-Website of telefonisch contact opnemen met een Leadlife centrum voor een vrijblijvend gesprek. Dit gesprek kan zowel fysiek als online plaatsvinden. Om u voor dergelijk kennismakingsgesprek te kunnen aanmelden, moet u minstens 18 jaar oud zijn en dient u ons voorafgaandelijk bepaalde persoonlijke informatie mee te delen. Er ontstaat geen aankoopverplichting naar aanleiding van een kennismakingsgesprek.

Hoe kunt u de Diensten, Producten en trajecten gebruiken? 

 • U mag de Diensten, Producten en Trajecten alleen gebruiken zoals bedoeld. U bent samen met ons verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw gebruik.
 • Het gebruik van Diensten, Producten en/of Trajecten van Leadlife of Leadlife BV zal steeds gebeuren in overeenstemming met hetgeen in de algemene voorwaarden van de Leadlife-Applicatie beschreven is.
 • Het gebruik van Diensten, Producten en/of Trajecten van Leadlife-Partners zal steeds gebeuren in overeenstemming met een extract van de algemene voorwaarden van Leadlife BV en de Leadlife-Partner dat ter beschikking wordt gesteld via de Partnerpagina bij de desbetreffende Diensten, Producten en Trajecten. Op deze Partnerpagina kunt u eveneens een verwijzing terugvinden naar de volledige algemene voorwaarden en de contactgegevens van de Partner in kwestie.
 • Leadlife beschikt, voor het afsluiten van een samenwerking met Leadlife BV alsook met een Leadlife-Partner, over een kwaliteitsprotocol op basis waarvan de dienstverlening van Leadlife BV en de Leadlife-Partners aan een kwaliteitscontrole zal worden onderworpen alvorens deze Partner Diensten, Producten en Trajecten kan aanbieden binnen de Leadlife-Webshop.
 • Als u onze Algemene Voorwaarden schendt, riskeert u dat u geen gebruik meer mag maken van de Diensten, Producten en Trajecten.
 • Als u technische ondersteuning nodig hebt, kunt u Leadlife steeds contacteren via volgend e-mailadres: support@leadlife.com.

Ook belangrijk om te weten 

 • De Persoonsgegevens die u met ons deelt, blijven altijd uw eigendom en u bepaalt als enige wie toegang heeft tot uw Persoonsgegevens. Leadlife zal deze alleen gebruiken om haar Diensten, Producten of Trajecten aan u te leveren. Voor de Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife BV en Leadlife-Partners die u via de Leadlife-Webshop aankoopt, behoudt u zelf te allen tijde de keuze over welke Persoonsgegevens u met deze Partner wenst te delen. Voor meer informatie over dit onderwerp nodigen wij u uit om onze Privacyverklaring (LINK) te bekijken.
 • Leadlife, diens onderaannemers, Leadlife BV en Leadlife-Partners blijven altijd de eigenaar van hun Diensten, Producten en Trajecten en van alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten.
 • Leadlife kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct aan Leadlife en Leadlife alleen wordt toegeschreven.
 • Elke Gezondheidszorgbeoefenaar en (professionele) Zorgbeoefenaar die direct of indirect instaat voor (een deel van) de Dienstverlening betrekking hebbende op Diensten, Producten of Trajecten, blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor diens beroepsactiviteiten en de levering van deze Diensten, Producten en Trajecten, conform hun desbetreffende voorwaarden.
 • Onze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden geüpdatet. Wij raden u aan deze regelmatig te controleren, maar wij brengen u bij wijzigingen uiteraard steeds op de hoogte, waarbij u vrij kan beslissen of u verder gebruik maakt van de Leadlife-Webshop.

Wilt u meer weten? Dan nodigen wij u uit om onze volledige Algemene Voorwaarden te lezen, waarin alles tot in detail wordt uitgelegd.

 

DISCLAIMER: Wij raden u aan deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat u een aankoop doet binnen de Leadlife-Webshop. Door op de knop “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden” te klikken, gaat u ermee akkoord dat de aankoop van de Diensten, Producten en Trajecten binnen de Leadlife-Webshop en uw gebruik van de Diensten, Producten en Trajecten, wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden. Wij raden u aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden te bewaren en af te drukken voor toekomstig gebruik.

DISCLAIMER: Om een aankoop te doen in de Leadlife-Webshop, dient u eerst kennis te nemen van en zich akkoord te verklaren met onze Privacyverklaring. Het is onmogelijk om een aankoop te doen op de Leadlife-Webshop zonder eerst onze Privacyverklaring te aanvaarden.

 


 

Inhoudsopgave

Artikel 1. Algemeen. 6

Artikel 2. Definities. 6

Artikel 3. Voorwerp. 9

Artikel 4. Aankoopbestelling, aanvaarding en betaling. 9

Artikel 5. Levering. 12

Artikel 6. Garantie en conformiteit 15

Artikel 7. Herroepingsrecht 16

Artikel 8. Beëindiging. 17

Artikel 9. Aansprakelijkheid. 17

Artikel 10. Opschorting. 20

Artikel 11. Intellectuele eigendom en gebruiksrechten. 20

Artikel 12. Klachtenrecht. 22

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens en privacy. 23

Artikel 14. Overmacht 23

Artikel 15. Overdracht 23

Artikel 16. Nietigheid. 24

Artikel 17. Kwijtschelding. 24

Artikel 18. Toepasselijke recht - bevoegde rechtbank. 24

 


 

Artikel 1. Algemeen

De Algemene Voorwaarden worden elektronisch aangeboden. Een uitgeprinte versie van de Algemene Voorwaarden is op verzoek beschikbaar via info@leadlife.com.

De Leadlife-Webshop wordt volledig uitgebaat en de Diensten, Producten en Trajecten worden uitgebaat en verkocht (gedistribueerd) door Leadlife Technologies (hierna: ‘Leadlife’).

In de Leadlife-Webshop worden Diensten, Producten en Trajecten aangeboden van Leadlife, Leadlife-Partners en Leadlife BV, waarbij Leadlife BV de gepreferentieerde partner is.

Om Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife, Leadlife BV en Leadlife-Partners te kunnen aankopen in de Leadlife-Webshop en te gebruiken, moeten de Klanten de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring voorafgaandelijk aan de aankoop accepteren.

Het is aangeraden dat de Klant de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring zorgvuldig doorneemt alvorens over te gaan tot de aankoop van Diensten, Producten en Trajecten in de Leadlife-Webshop.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande begrippen de ernaast vermelde betekenis.

 

 

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden die de verkoop en het gebruik van de Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife, Leadlife BV of Leadlife-Partners in de Leadlife-Webshop regelt.

 

Leadlife-Applicatie

Het Leadlife platform, de bijhorende interfaces en basisfunctionaliteiten, aangeboden in een applicatie downloadbaar via iOS en Android;

 

Leadlife

Zijnde Leadlife Technologies, de vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0834.079.442, die de Leadlife-Webshop en de Diensten, Producten en Trajecten  van zichzelf, Leadlife BV of van andere Leadlife-Partners op de Leadlife-Webshop aanbiedt in de hoedanigheid van distributeur;

 

Leadlife BV

Zijnde Leadlife BV, de vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper Zwaanhofweg 10, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 737.913.939, die als gepreferentieerde partner van Leadlife Diensten, Producten en Trajecten aanbiedt op de Leadlife-Webshop;

 

Klant

Elke klant die Diensten, Producten en Trajecten wenst aan te kopen in de Leadlife-Webshop; 

 

Leadlife-Webshop

Het op de Leadlife-Website beschikbare aanbod aan Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife, Leadlife BV en Leadlife-Partners;

 

Leadlife-Website

De website van Leadlife waarop Diensten, Producten en Trajecten worden aangeboden op de Leadlife-Webshop, zijnde https://www.leadlife.com/.

 

Diensten

Het volledige aanbod van diensten binnen de Leadlife-Webshop van zowel Leadlife, Leadlife BV of Leadlife-Partners;

 

Producten

Het volledige aanbod aan producten binnen de Leadlife-Webshop van zowel Leadlife, Leadlife BV of Leadlife-Partners;

 

Trajecten

Het volledige aanbod van trajecten binnen de Leadlife-Webshop van zowel Leadlife, Leadlife BV als Leadlife-Partners, die eventueel kunnen bestaan uit een combinatie van verschillende Producten en/of Diensten;

 

Technische Fiche

De Technische Fiche is een digitale fiche gekoppeld aan een Dienst, Product of Traject dat te vinden zal zijn op de Leadlife-Website, gekoppeld aan het desbetreffende Dienst, Product of Traject. Het stelt de Klant in staat op een toegankelijke en ondubbelzinnige wijze informatie in te winnen over de specificaties van een Dienst, Product of Traject van Leadlife, Leadlife BV of een Leadlife-Partner. De Technische Fiche maakt onlosmakelijk deel uit van het aankoopcontract dat tot stand komt tussen de Klant en Leadlife of Leadlife BV of, in voorkomend geval, de Leadlife-Partner bij aankoop van een Dienst, Product of Traject door de Klant;

 

(Leadlife-) Partner

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet de hoedanigheid heeft van een Klant, die niet Leadlife of Leadlife BV is, maar die wel Diensten, Producten of Trajecten aanbiedt via de Leadlife-Webshop op de Leadlife-Website;

 

Partner Pagina

Een pagina op de Leadlife-Website waar de Klant op eenvoudige wijze bijkomende informatie kan consulteren met betrekking tot de Partner. Deze pagina bevat contactgegevens van de Partner, een extract van de algemene voorwaarden van de Partner en alle andere informatie die nuttig kan zijn voor de Klant in verband met de door de Partner aangeboden Diensten, Producten of Trajecten;

 

Derde(n)

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet de hoedanigheid heeft van een Klant of die niet Leadlife, Leadlife BV of een Leadlife-Partner is;

 

Gezondheidszorgbeoefenaar

Elke beroepsbeoefenaar bedoeld in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

 

(Professionele) Zorgbeoefenaar

Elke natuurlijke persoon die beroepsmatig zorg aanbiedt, waaronder een beroepsbeoefenaar die geen gezondheidszorgbeoefenaar is;

 

Intellectuele Eigendomsrechten

De alle nu bekende of later bijkomende (i) auteursrechten, naburige rechten en morele rechten, (ii) handelsmerk- of dienstmerkrechten, (iii) handelsgeheimrecht, knowhow, vakkennis, (iv) octrooien, octrooirechten en industriële eigendomsrechten, (v) lay-out ontwerprechten, ontwerprechten, (vi) aanvullende beschermingscertificaten, (vii) handels- en firmanamen, domeinnamen, databankrechten, huurrechten en alle andere industriële intellectuele eigendomsrechten of gelijkaardige rechten (al dan niet geregistreerd), (viii) alle registraties, registratieaanvragen, vernieuwingen, uitbreidingen, opdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot deze rechten en het recht om een van voorgenoemde punten toe te passen, te behouden en op te leggen, in elk geval en in elk rechtsgebied wereldwijd, voor zolang deze bescherming geldt;

 

AVG

De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 

Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 

Privacyverklaring

De privacyverklaring van Leadlife met betrekking tot de gegevensverwerking van betrokkenen in het kader van de door haar aangeboden Leadlife-Webshop en de daarop aangeboden Diensten, Producten en Trajecten;

 

Overeenkomst

De onderhavige overeenkomst die tussen Leadlife en de Klant tot stand komt op grond van deze Algemene Voorwaarden;

 

Consument

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn professionele activiteit of een onderneming;

 

Afnamekit

De medische hulpmiddelen (voor in vitrodiagnostiek) die in het kader van o.a. cortisol, melatonine en DNA-metingen door Leadlife aan de Klant worden aangeboden;

 

Artikel 3. Voorwerp   

3.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife, Leadlife BV en Leadlife-Partners in de Leadlife-Webshop. Verder zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op elke aankoopbestelling en op alle leveringen.  

3.2    Alle informatie met betrekking tot de abonnenemtsformules van Leadlife (Memberships) staat beschreven in de algemene voorwaarden van de Leadlife-Applicatie.

3.3    Om Diensten, Producten en Trajecten die aangeboden worden in de Leadlife-Webshop te gebruiken, moet de Klant ten minste 18 jaar oud zijn. Schade (zij het direct of indirect), voortkomend uit het (onrechtmatige) gebruik door een minderjarige Klant, kan niet op Leadlife verhaald worden. De Leadlife-Applicatie is enkel in België beschikbaar.

3.4    De Diensten, Producten of Trajecten bestaan onder andere uit, doch niet exhaustief opgelijst, de Afnamekits, individuele expertsessies, digitale intakes, abonnementen,

Artikel 4. Aankoopbestelling, aanvaarding en betaling

 

4.1  Algemene bepalingen m.b.t. aankopen in de Leadlife-Webshop

4.1.1    Leadlife behoudt zich – binnen de wettelijke kaders – het recht voor om zich op de hoogte te stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn in het kader van de uitvoering van de aankoopbestelling. Indien Leadlife op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de aankoopbestelling niet te aanvaarden, is Leadlife gerechtigd een aankoopbestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.1.2    De Klant is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden aan Leadlife. Leadlife treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van gegevens en zorgt, indien toepasselijk, voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch betaalt, zal Leadlife daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

4.2  Aankoop van Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife en Leadlife BV via Leadlife  

4.2.1    Via de Leadlife-Website heeft de Klant toegang tot de Leadlife-Webshop. Binnen deze Leadlife-Webshop zal het de Klant toegestaan zijn om o.a. aan te kopen via Leadlife: naast de Diensten, Producten en Trajecten van andere Partners en eventueel Leadlife zelf, de Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife BV. De kostprijs voor en verbonden aan een Product, Dienst of een Traject van Leadlife en Leadlife BV wordt steeds duidelijk weergegeven in de Leadlife-Webshop. Eveneens zal voor elk Product, elke Dienst en elk Traject van Leadlife en Leadlife BV steeds duidelijk alle faciliteiten en modaliteiten, dewelke inclusief zijn aan het desbetreffende Product, de Dienst of het Traject, worden weergegeven. De memberships kunnen – waar aangegeven - ook middels de aankoop van Producten, Diensten en Trajecten worden verkregen.

4.2.2    De getoonde prijzen worden weergegeven in euro en welke steeds de eenheidsprijs is voor het Product, de Dienst of het Traject in kwestie.

4.2.3    De weergegeven prijzen van de Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife (voor zover die er zijn), Leadlife BV en andere Leadlife-Partners zijn exclusief eventuele laboratoriumkosten en de kosten die aan de Klant aangerekend kunnen worden door een Gezondheidszorgbeoefenaar en/of een (professionele) Zorgbeoefenaar die in het kader van de gekozen zaak dient te worden geraadpleegd. Dergelijke kosten worden autonoom door het laboratorium en/of de Gezondheidszorgbeoefenaar of de (professionele) Zorgbeoefenaar bepaald en dienen apart aan de respectievelijke actor te worden betaald. Gezondheidszorgbeoefenaars en (professionele) Zorgbeoefenaars zullen hun erelonen steeds bepalen in overeenstemming met de Code van medische deontologie. Leadlife zal steeds het nodige doen om bij  Diensten, Producten en/of Trajecten van Leadlife en Leadlife BV duidelijk en ondubbelzinnig aan te geven wanneer sprake kan zijn van voornoemde bijkomende kosten.

4.2.4    De aankoop van de Diensten, Producten en/of Trajecten van Leadlife (voor zover die er zijn), Leadlife BV en andere Leadlife-Partners die binnen de Leadlife-Webshop worden aangeboden, gebeurt via Leadlife.

4.2.5    De Klant zal, alvorens over te gaan tot effectieve betaling van zijn Dienst, Product of Traject van Leadlife (voor zover die er zijn), Leadlife BV en andere Leadlife-Partners een duidelijk overzicht krijgen van de te betalen prijs, alsook de voorwaarden verbonden aan de aankoop en eventuele bijkomende modaliteiten en/of faciliteiten eigen aan het aangekochte Product, Traject of de aangekochte Dienst van Leadlife (voor zover die er zijn), Leadlife BV en andere Leadlife-Partners. Door over te gaan naar de effectieve betaalmodule stemt de Klant expliciet in met de aankoopbestelling, alsook nog eens met deze Algemene Voorwaarden, die tevens de aankoop en gebruik van de Diensten, Producten en/of Trajecten van Leadlife en Leadlife BV regelen. Meer informatie over het herroepingsrecht dat van toepassing is op deze Overeenkomst is terug te vinden in artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

4.2.6    Leadlife behoudt zich het recht voor om eventuele fouten in opgegeven prijzen recht te zetten zonder dat daar enige aansprakelijkheid uit kan voortvloeien.

4.2.7    De volgende betalingsmethodes worden aanvaard, voor zover deze blijvend door de betalingsprovider worden ondersteund: Bancontact, Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Paypal, Belfius Direct Net, KBC/CBC Payment Button en ING home'Pay. De betalingen gebeuren via Shopify (en de daarin vervatte betaalfaciliteit Mollie). Leadlife zal geen rechtstreekse betalingen ontvangen van de Klant.

4.2.8    Naast het aankopen van Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife en Leadlife BV via de Leadlife-Webshop, kan de Klant ook Diensten, Producten en/of Trajecten aankopen via de Leadlife-Catalogus in de Leadlife-Applciatie. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden van de Leadlife-Applicatie.

        

4.3  Aankoop van Diensten, Producten of Trajecten van Leadlife-Partners  

4.3.1    Binnen de Leadlife-Webshop heeft de Klant de mogelijkheid om Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife-Partners aan te kopen.

4.3.2    Leadlife beschikt voor het afsluiten van partnerschappen over een kwaliteitsprotocol op basis waarvan Partners aan een kwaliteitscontrole onderworpen zullen worden alvorens zij Diensten, Producten en Trajecten kunnen aanbieden binnen de Leadlife-Webshop.

4.3.3    Voor de Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife-Partners zal steeds een duidelijke omschrijving over de modaliteiten en faciliteiten beschikbaar worden gesteld op de Technische Fiche. Voor elke Leadlife-Partner zal ook een extract van diens algemene voorwaarden, een verwijzing naar de algemene voorwaarden en contactgegevens ter beschikking gesteld worden op de Partnerpagina van de Leadlife-Partner op de Leadlife-Website. Het voornoemde extract heeft als doel de Klant op een toegankelijke en ondubbelzinnige wijze te informeren over de eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden van de Partner ten opzichte van onderhavige Algemene Voorwaarden. De Klant zal in de mogelijkheid worden gesteld om de volledige algemene voorwaarden van de Partner op een eenvoudige en toegankelijke wijze te consulteren.

4.3.4    De aankoop van de Diensten, Producten en/of Trajecten van een Leadlife-Partner die binnen de Leadlife-Webshop worden aangeboden, gebeurt via Leadlife.

4.3.5    De Klant dient zich voor wat betreft de levering, uitvoering, wijziging, annulering, vragen omtrent de kostprijs van de Diensten, Producten en Trajecten van een Partner te wenden tot deze Partner via de verstrekte contactgegevens vermeld op de Partnerpagina. Leadlife handelt voor wat betreft de Diensten, Producten en Trajecten van een Leadlife-Partner louter vanuit een distribuerende, hoogstens minimaal faciliterende rol.

Leadlife kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in eender welke gegevens die door de Partner werden geleverd aan Leadlife (zie Artikel 12). Ook voor inhoudelijk ondersteunende vragen m.b.t. de al dan niet gepersonaliseerde Diensten, Producten en Trajecten van een Leadlife-Partner, dient de Klant zich te wenden tot de Partner in kwestie. Enkel voor vragen van technische aard die betrekking hebben op de Leadlife-Webshop kan de Klant zich wenden tot Leadlife via support@leadlife.com.

4.3.6    De getoonde prijzen worden steeds weergegeven in euro en welke steeds de eenheidsprijs is voor het specifieke Product, de Dienst of het Traject van de Leadlife-Partner.

4.3.7    De Klant zal alvorens over te gaan tot effectieve betaling van zijn Dienst, Product of Traject van een Leadlife-Partner een duidelijk overzicht krijgen van de te betalen prijs, alsook de voorwaarden verbonden aan de aankoop en eventuele bijkomende modaliteiten en/of faciliteiten eigen aan het aangekochte Product, Traject of de aangekochte Dienst. De Algemene Voorwaarden van de Leadlife-Partner kunnen niet stringenter zijn dan hetgeen bepaald in onderhavige Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald in de Algemene Voorwaarden van de Leadlife-Partner. De Leadlife-Partner zal de Klant steeds op een duidelijke manier op de hoogte brengen van de draagwijdte van het stringenter karakter van dergelijke voorwaarden. Door over te gaan naar de effectieve betaalmodule stemt de Klant expliciet in met de aankoopbestelling, de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van Leadlife en de algemene voorwaarden, eventuele privacyverklaring en/of bijkomende voorwaarden van de Leadlife-Partner. Meer informatie over het herroepingsrecht dat van toepassing is op deze Overeenkomst is terug te vinden in artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 5. Levering

5.1    Leadlife zal de levering van de Diensten, Producten en Trajecten met zorgvuldigheid uitvoeren, voor zover zij verantwoordelijk is voor de levering.

 • Indien dit het geval is, zal Leadlife al dan niet samen met Leadlife BV en/of een Leadlife-Partner de levering met gepaste spoed uitvoeren. De eventueel door Leadlife BV vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie, en derhalve kunnen hieraan door de Klant geen rechten ontleend worden.
 • Indien dit niet het geval is zal Leadlife erop toezien dat Leadlife BV of de desbetreffende Leadlife-Partner de levering zorgvuldig uitvoert en met de gepaste spoed.

 

 

 

 

5.2  Levering van de Producten van Leadlife en Leadlife BV, inzonderheid de Afnamekit(s) en Producten van Leadlife-Partners

5.2.1    De plaats van levering van de Producten van Leadlife of Leadlife BV wordt tussen Leadlife/Leadlife BV en de Klant afgesproken via de daartoe voorziene kanalen. De plaats van levering van de Producten van Leadlife-Partners worden medegedeeld via de Technische Fiche van het desbetreffende Product, dan wel via de Partnerpagina.

5.2.2    Leadlife en Leadlife BV worden geacht niet verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van de mededeling van onjuiste gegevens door de Klant. Indien het opgegeven leveringsadres niet correct of onvolledig is en een Product van Leadlife of Leadlife BV (waaronder o.a. de Afnamekits) of een Product van een Leadlife-Partner opnieuw verzonden dient te worden, zullen hiervoor extra kosten in rekening gebracht worden ten laste van de Klant.

5.2.3.   De volgende leveringswijzen worden door Leadlife voorgesteld voor de levering van Producten van Leadlife en Leadlife BV: levering van de Afnamekit op een door de Klant opgegeven leveringsadres, in een BPost afhaalpunt, in een BPack afhaalpunt, in een Leadlife centrum afhaalpunt of bij een door Leadlife geselecteerde Partner. De Afnamekits worden enkel geleverd in België.

5.2.4.   Voor de levering van Producten van Leadlife-Partners worden de leveringswijzen en leveringsvoorwaarden vermeld op de Partnerpagina.

5.2.5    Het risico wordt overgedragen aan de Klant op moment van uitlading van het Product van Leadlife of Leadlife BV door de vervoerder, expediteur of andere aangewende persoon. Indien de Producten van Leadlife of Leadlife BV beschadigd werden geleverd, dient artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden te worden gevolgd. Voor de garantievoorwaarden voor de Producten van Leadlife-Partners kan de Klant terecht op de Partnerpagina van de desbetreffende Partner.

5.2.6    De Producten worden aangeboden aan het leveringsadres dat door de Klant werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is om het Product in ontvangst te nemen op het tijdstip van de levering, wordt een bericht van aanbieding achtergelaten. Dit bericht van aanbieding vermeldt het postadres waar de Klant het Product kan ophalen. Het Product blijft gedurende veertien (14) dagen na de dag van de levering voor de Klant beschikbaar op het postadres. Na deze termijn zal het aangekochte Product, in voorkomend geval, naar Leadlife, Leadlife BV of de desbetreffende Leadlife-Partner worden teruggezonden. In dat geval kan de Klant Leadlife, Leadlife BV of de desbetreffende Leadlife-Partner contacteren teneinde een nieuwe levering op kosten van de Klant te organiseren.

De levering van het aangekochte Product zal uiterlijk binnen twintig (20) werkdagen na de aanvaarding van de aankoopbestelling plaatsvinden, tenzij een langere leveringstermijn werd aangegeven.

5.2.7    Indien het gewenste Product van Leadlife of Leadlife BV niet op voorraad is, zullen Leadlife en Leadlife BV zich inspannen om dit opnieuw beschikbaar te stellen. Leadlife en Leadlife BV zullen de Klant via e-mail op de hoogte brengen van de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van dit Leadlife-Product, uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na het plaatsen van de aankoopbestelling. De Klant heeft daarbij de keuze om de beschikbaarheid van dit Product van Leadlife of Leadlife BV af te wachten en/of de aankoopbestelling te annuleren zonder extra kosten. Voor de Producten van Leadlife-Partners vindt de Klant meer informatie op de Partnerpagina.  

In het geval dat de Klant ervoor kiest om de beschikbaarheid van dit Product van Leadlife of Leadlife BV af te wachten, zal dit Product verzonden worden zodra het terug beschikbaar is. Indien het Product niet (meer) leverbaar is of de Klant ervoor opteert om de aankoopbestelling te annuleren, zal Leadlife of Leadlife BV de Klant terugbetalen ten belope van de prijs voor het desbetreffende Product, binnen de dertig (30) dagen nadat de Klant deze keuze aan Leadlife heeft gemeld.

5.3 Levering van de Diensten en/of Trajecten van Leadlife en Leadlife BV en Diensten en/of Trajecten van Leadlife-Partners

5.3.1    Indien de Klant een Dienst en/of Traject aankoopt via de Leadlife-Webshop zal de Klant een activatiecode ontvangen om de door hem aangekochte Diensten en/of Trajecten te activeren in de Leadlife-Applicatie.

5.3.2    De Klant erkent dat de levering van de Diensten afhankelijk is van eventuele wachttijden in de plaats waar Diensten worden aangeboden, samen met de beschikbaarheid van de Klant voor het maken van een afspraak om de Diensten te gebruiken. De Klant erkent eveneens dat de Levering van de Diensten afhankelijk kan zijn van de beschikbaarheid van de Gezondheidszorgbeoefenaars en/of (professionele) Zorgbeoefenaars. Voor vragen betreffende de Levering van Diensten van Leadlife-Partners dient de Klant zich te wenden tot de desbetreffende Leadlife-Partner via de contactgegevens opgegeven op de Partnerpagina.

5.3.3    De Diensten van Leadlife en Leadlife BV bieden geen medische zorg en zijn geenszins bedoeld ter vervanging van enige vorm van medische zorg. Het doel van Diensten is de Klant te helpen diens levensstijl en welzijn te begrijpen en biedt geen diagnoses voor ziektes of aandoeningen. Als de Klant vermoedt dat er sprake is van een medisch spoedgeval, dan dient die onmiddellijk zijn/haar Gezondheidszorgbeoefenaar, (professionele) Zorgbeoefenaar of de noodhulpdiensten te contacteren.

5.4 Laattijdige annulatie van een levering van een Product of Diensten van Leadlife en Leadlife BV door de Klant of een ‘no-show’ van de Klant en laattijdige annulatie van Producten en Diensten van Leadlife-Partners.

5.4.1    De Klant dient een afspraak minimaal 48 uur op voorhand te annuleren. Dit geldt voor de gemaakte afspraken (fysiek of online) binnen Leadlife en Leadlife BV met hetzij een Gezondheidszorgbeoefenaar of een (professionele) Zorgbeoefenaar. Indien de Klant binnen de 48 uur voor de effectieve afspraak beslist te annuleren, niet komt opdagen op het afgesproken uur of meer dan twintig minuten na aanvang van de geplande afspraak niet aanwezig is, kan geen retributie van de reeds gemaakte kosten in hoofde van de Klant worden voorzien. Leadlife of Leadlife BV houdt zich in geval van laattijdige aanwezigheid eveneens het recht voor om de afspraak zelf te annuleren. De Klant kan een nieuwe afspraak maken, zij het dat de kosten voor deze bijkomende of nieuwe afspraak voor de Klant zijn.

5.4.2    In voorkomend geval dat Leadlife een gemaakte afspraak (fysiek of online) van een Klant met een Gezondheidszorgbeoefenaar of een (professionele) Zorgbeoefenaar dient te annuleren binnen de 48 uur voor het plaatsvinden van de afspraak, zal de Klant de mogelijkheid geboden worden tot een retributie van de door de Klant reeds gemaakte kosten voor deze specifieke afspraak, hetzij de mogelijkheid tot het inboeken van een nieuwe afspraak, waarbij de kosten voor het inboeken van deze nieuwe afspraak ten laste vallen van desgevallend Leadlife of Leadlife BV. Leadlife en Leadlife BV houden zich evenwel het recht voor af te wijken van het annuleringsbeleid met kostenvergoeding als de annulering van een Gezondheidszorgbeoefenaar of een (professionele) Zorgbeoefenaar voortspruit uit een situatie waarbij de Gezondheidszorgbeoefenaar of een (professionele) Zorgbeoefenaar is opgeroepen voor een dringende interventie of afwezig is ingevolge een ongeval of andere overmachtssituatie.

5.4.3    De Klant erkent dat het annuleringsbeleid voor Producten en Diensten van Leadlife-Partners kan verschillen naargelang het beleid van de desbetreffende Leadlife-Partner. Het annuleringsbeleid van de Leadlife-Partners is terug te vinden op de Partnerpagina van de specifieke Leadlife-Partner.

Artikel 6. Garantie en conformiteit

6.1    Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, enzovoort met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Diensten, Producten en Trajecten die telefonisch, via e-mail, via (info)brochure of online via de website www.leadlife.com of de Leadlife-Website worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Leadlife is niet aansprakelijk voor de door Leadlife BV of een van de Leadlife-Partners verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website van Leadlife of in de Leadlife-Webshop.

6.2    De wettelijke garantie is enkel van toepassing op de Producten van Leadlife, van Leadlife BV en de Producten van Leadlife-Partners. De wettelijke garantieperiode voor de Producten die niet voldoen aan de aankoopbestelling, de in de aanbieding vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de aankoopbestelling bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, bedraagt twee (2) jaar. Binnen deze periode houden Leadlife en Leadlife BV zich het recht voor om de Producten te vervangen. Indien een vervanging niet mogelijk of disproportioneel is, verbinden Leadlife en Leadlife BV zich ertoe om de ontvangen betalingen voor het desbetreffende Product terug te betalen.

Indien de Klant zich wil beroepen op zijn wettelijke garantieperiode voor wat betreft Producten van Leadlife-Partners, dient de Klant zich te wenden tot de Leadlife-Partner in kwestie via de contactgegevens van de Leadlife-Partner op de Partnerpagina.

Bij de levering verbindt de Klant zich ertoe om na te gaan of de kwaliteit en de kwantiteit van de Producten overeenstemt met de aankoopbestelling. Elke klacht voor zichtbare gebreken of ontbrekende Producten dient per e-mail aan de klantendienst te worden gericht via info@leadlife.com, ten laatste twee (2) dagen na de levering. Indien de Klant nalaat om een klacht in te dienen binnen deze termijn, verliest de Klant zijn recht om klacht in te dienen wegens zichtbare gebreken of ontbrekende Producten.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen twee (2) maanden na vaststelling ervan te worden gemeld aan de klantendienst van Leadlife en Leadlife BV via info@leadlife.com. Nadien vervalt elk recht op garantie. De klantendienst zal de Klant aangeven welke stappen die dient te volgen om de Producten te retourneren. In elk geval kan de eventuele retour van de Producten pas gebeuren na de voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging van Leadlife en Leadlife BV.

Het genieten van garantie is niet mogelijk voor een defect ten gevolge van: (i) fout of nalatigheid van de Klant; (ii) herstelling of wijziging aan het Product door de Klant of een Derde; (iii) slecht onderhoud; (iv) onachtzaam gebruik of gebruik in abnormale omstandigheden; (v) een oorzaak inherent aan de normale gebruiksduur of levensduur van de Producten; (vi) een externe oorzaak die niet kan toegeschreven worden aan Leadlife, Leadlife BV of een Leadlife-Partner, (vii) fout, nalatigheid of diensten van Derden.

Artikel 7. Herroepingsrecht 

7.1    Overeenkomstig Boek IV van het Wetboek Economisch Recht heeft elke klant, in diens hoedanigheid van Consument, een recht om een aankoop te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering van een Product of na het aangaan van de overeenkomst die betrekking heeft op de levering van Diensten of van digitale inhoud.

         Sommige Producten van Leadlife, Leadlife BV of van een Leadlife-Partner – specifiek de Afnamekits – moeten evenwel worden beschouwd als een uitzondering op het herroepingsrecht omdat de levering van de verzegelde Afnamekit niet is geschikt om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne.

         Alle informatie omtrent het herroepingsrecht met betrekking tot de activatie van een abonnementsformule (Membership) kan gelezen worden in de algemene voorwaarden van de Leadlife-Applicatie.

De Diensten van Leadlife en Leadlife BV moeten evenwel worden beschouwd als een uitzondering op het herroepingsrecht omdat (i) de Klant is akkoord gegaan met de start van de Diensten van Leadlife en Leadlife BV en (ii) de Klant erkent dat hij/zij daarmee diens herroepingsrecht verliest. De Klant kan dusdanig geen aanspraak maken op een herroepingsrecht met betrekking tot de bestelde Diensten van Leadlife en Leadlife BV.

7.2    Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en met de voltooiing van de aankoop in de Leadlife-Webshop bevestigt de Klant bevestigt en accepteert de Klant bijgevolg dat hij/zij diens recht op herroeping opgeeft zodra de Diensten van Leadlife en Leadlife BV door Leadlife en Leadlife BV worden geleverd. Dit houdt in dat de Klant, vanaf dat moment, verplicht is om zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht om diens toestemming voor de verwerking van diens Persoonsgegevens in te trekken conform de Privacyverklaring.

7.3    Waar de Diensten van Leadlife en Leadlife BV, de Leadlife-Webshop of de website www.leadlife.com gebruik maken van Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife-Partners, zijn de voorwaarden van de desbetreffende Leadlife-Partner voor de levering van de Diensten, Producten en Trajecten van kracht. Door Diensten, Producten of Trajecten van een Leadlife-Partner aan te kopen, accepteert de Klant de algemene voorwaarden van de desbetreffende Leadlife-Partners, waarvan een extract te vinden is op de Partnerpagina. Daar zal steeds een verwijzing voorzien worden naar de volledige algemene voorwaarden van de Leadlife-Partner in kwestie. Leadlife aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de voorwaarden van Derden.

Artikel 8. Beëindiging

8.1    Alle informatie omtrent de beëindiging met betrekking tot de abonnementsformules kan gelezen worden in de algemene voorwaarden van de Leadlife-Applicatie.

8.2    Alle informatie met betrekking tot de beëindiging van een Dienst en/of een Traject kan gelezen worden in de Algemene Voorwaarden van de Leadlife-Applicatie (dit meer in het bijzonder voor Diensten en/of Trajecten van Leadlife BV) of ook en/of in aanvulling  met het voorgaande in de Algemene Voorwaarden van de desbtreffende Leadlife-Partner.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1    Leadlife levert redelijke inspanningen en zet alle beschikbare middelen in opdat de Leadlife-Webshop en de daarop aangeboden Diensten, Producten en Trajecten kwaliteitsvol zijn.

9.2    Leadlife voert een kwaliteitscontrole uit op het aanbod van de Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife BV en Leadlife-Partners vooraleer deze (al dan niet betalend) beschikbaar zijn in de Leadlife-Webshop. Leadlife zal alle redelijke inspanningen doen om geen Leadlife-Partners toe te laten die niet minimaal en met redelijke inspanning een zelfde mate van kwaliteit leveren als de kwaliteit gekoppeld aan de Leadlife Diensten, Producten en Trajecten.

Evenwel is Leadlife in geen enkel geval aansprakelijk mocht blijken dat tijdens het gebruiken van een Product van Leadlife BV of een Leadlife-Partner of het uitvoeren van een Dienst of Traject van een Leadlife-Partner, de kwaliteit van dit Product of deze Dienst of Traject niet voldoet aan de opgegeven kwaliteit. Mocht de Klant opmerken dat een Dienst, Product of Traject van Leadlife BV of een Leadlife-Partner niet over de nodige kwaliteit beschikt of met de nodige of te verwachten kwaliteit wordt uitgevoerd, dan dient de Klant dit in eerste instantie aan te kaarten bij Leadlife BV of desgevallend de Leadlife-Partner die volledig autonoom instaan voor de levering en begeleiding van diens eigen Diensten, Producten en Trajecten.

Daarnaast zal de Klant het nodige doen om Leadlife op de hoogte te brengen van de door de Klant vastgestelde gebrekkige kwaliteit. Leadlife zal alle redelijke inspanning leveren om de kwaliteit van het geleverde Product of de uitgevoerde Dienst of Traject te waarborgen en zal indien nodig de nodige stappen ondernemen om deze kwaliteit in de toekomst te verbeteren. In geen geval kan via Leadlife enige compensatie bekomen worden voor het gebrek in kwaliteit van een Dienst, Product of Traject van Leadlife BV of een Leadlife-Partner.

Ingeval Leadlife op de hoogte wordt gebracht over problemen omtrent een Leadlife-Partner, of diens Dienst, Product of Traject, kan Leadlife in voorkomend geval de nodige stappen ondernemen om dit zo snel mogelijk te remediëren.

9.3    Behoudens en voor zover toegestaan door toepasselijk recht, zal de aansprakelijkheid van Leadlife onder deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot elke gebeurtenis (of een reeks van samenhangende gebeurtenissen) niet meer bedragen dan alle vergoedingen betaald door de Klant aan Leadlife onder de huidige Algemene Voorwaarden van deze Webshop.

9.4    Leadlife kan op geen enkele wijze, contractueel noch buitencontractueel, aansprakelijk worden gesteld voor het stopzetten van de Diensten, Producten of Trajecten van Leadlife BV en/of een Leadlife-Partner. Betreffende Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife BV en Leadlife-Partners is Leadlife op geen enkele manier en voor geen enkel gegeven aansprakelijk. Alle aansprakelijkheid voor Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife BV of Leadlife-Partners ligt bijgevolg bij respectievelijk Leadlife BV (overeenkomstig de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperking van aansprakelijkheid) of de desbetreffende Leadlife-Partner.

9.5    Leadlife zijn in geen geval aansprakelijk jegens de Klant voor enige indirecte, punitieve, bijzondere gevolgschade of soortgelijke schade (daaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gederfde omzet, verlies of aantasting van gegevens, verlies van klanten en contracten, verlies van goodwill, de kosten van het aanschaffen van vervangende goederen of diensten en reputatieschade, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op computersystemen, van apparatuur, programmatuur of andere), ongeacht of deze schade het gevolg is van nalatigheid, contractbreuk, schending van een wettelijke plicht of op welke manier dan ook ontstaan. Elke partij heeft de plicht om de schade te beperken. De beperkingen van aansprakelijkheid op grond van dit artikel ten gunste van Leadlife zullen in dezelfde mate uitwerking hebben ten gunste van de onderaannemers en Leadlife-Partners.

De Leadlife-Webshop bevat hyperlinks naar websites en/of pagina’s van Leadlife BV, Derden en Leadlife-Partners (inclusief, maar niet beperkt tot diens licentieverstrekkers en andere dienstverleners), of kunnen daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan door Leadlife.

9.6    Leadlife levert inspanningen om de Leadlife-Webshop, 7 dagen op 7, 24 uur op 24, toegankelijk te houden. Leadlife kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de slechte werking, storingen of een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid ervan. De Klant kan in geen enkel geval aanspraak maken op een compensatie van enige gemaakte kosten of Leadlife aansprakelijk houden voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Leadlife-Webshop. De inhoud van de Leadlife-Webshop kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

9.7    Enig verlies, materiële of lichamelijke schade, die de Klant zou lijden door het handelen, nalaten en/of het medisch advies van de Gezondheidszorgbeoefenaar en/of de (professionele) Zorgbeoefenaar binnen de therapeutische relatie met de Klant, valt buiten het toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden. Ze wordt geregeld overeenkomstig het toepasselijke gezondheidsrecht en de beroepsaansprakelijkheid van de Gezondheidszorgbeoefenaar en/of de (professionele) Zorgbeoefenaar. In geen geval kan Leadlife (of Leadlife BV) aansprakelijk worden gesteld.

De Klant erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat zijn/haar gebruik van de Diensten van Leadlife en Leadlife BV, Producten en/of Trajecten van Leadlife en Leadlife BV, inclusief de analyses van diens gegevens, volledig op zijn/haar eigen risico is.

De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat er risico’s verbonden zijn aan het verzenden van informatie via en het opslaan van informatie op het internet en dat Leadlife niet verantwoordelijk is voor eventueel verlies van diens Persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot de resultatenrapporten en de gebruikersinhoud die daarmee verband houdt.

9.8    Onverminderd de voorafgaande bepalingen en voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijk recht is de aansprakelijkheid van Leadlife uit hoofde van of in verband met de Leadlife-Webshop, de Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife onder deze Algemene Voorwaarden, in contractrecht, garantierecht, benadelingsrecht of anderszins, beperkt tot het maximaal door Leadlife verplichte verzekeringspolis uit te keren bedrag op de datum waarop de relevante aansprakelijkheidsclaim tot stand komt. Niets in deze Algemene Voorwaarden vormt een beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor (i) grove nalatigheid; (ii) opzettelijk wangedrag; (iii) fraude of persoonlijk letsel.

9.9    Leadlife kan aangaande de Diensten, Producten en Trajecten niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de verschafte informatie door een Klant.

Artikel 10. Opschorting

10.1 Indien Leadlife, diens licentieverstrekkers, Leadlife BV, Leadlife-Partners en/of andere betrokken dienstverleners vermoeden dat de Klant een inbreuk begaat tegen deze Algemene Voorwaarden of enige andere instructies, richtlijnen of beleidslijnen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Privacyverklaring) die door Leadlife zijn uitgevaardigd, dan kan de Klant de toegang tot de Diensten, Producten en Trajecten worden opgeschort of beperkt. Een dergelijke opschorting duurt tot de Klant de inbreuk die tot de opschorting of beperking heeft geleid, ongedaan heeft gemaakt.

10.2  Wanneer de Klant de kosten niet tijdig betaalt, indien van toepassing, dan kan Leadlife de toegang tot de Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife en Leadlife BV alsook van Leadlife-Partners voor de Klant automatisch opschorten. De duur van deze opschorting is totdat de betalingsachterstand is ingehaald.

Artikel 11. Intellectuele eigendom en gebruiksrechten      

11.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die ten aanzien van de Leadlife-Webshop, de Diensten, Producten en/of Trajecten van Leadlife en enige gerelateerde software en/of verstrekte aanvullende documentatie, behoren toe aan Leadlife en/of diens licentieverstrekkers. Niets in deze  Algemene Voorwaarden strekt tot een gehele of gedeeltelijke overdracht van deze Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant

11.2  Alle Intellectuele Eigendomsrechten die ten aanzien van de Diensten, Producten en/of Trajecten van Leadlife BV, enig gerelateerde software en/of verstrekte aanvullende documentatie waar en wanneer ook kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend, behoren toe aan Leadlife BV en/of diens licentieverstrekkers. Niets in deze  Algemene Voorwaarden strekt tot een gehele of gedeeltelijke overdracht van deze Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant.

11.3  Na de aanvaarding van de aankoopbestelling zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden, verleent Leadlife aan de Klant een niet-exclusieve, persoonlijke, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare gebruikslicentie voor het gebruik van de aangekochte Diensten en Trajecten van Leadlife in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

11.4  Na de aanvaarding van de aankoopbestelling zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden, verleent Leadlife BV aan de Klant een niet-exclusieve, persoonlijke, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare gebruikslicentie voor het gebruik van de aangekochte Diensten en Trajecten van Leadlife BV in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

11.5  Het is de Klant niet toegestaan de Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife en Leadlife BV voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij mits schriftelijke, voorafgaandelijke en expliciete toestemming van Leadife of om de Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife of Leadlife BV of enig deel van het voorgaande, te gebruiken op een manier waarvoor door Leadlife geen schriftelijke, voorafgaandelijke, expliciete toestemming is gegeven. De Klant dient de Diensten, Trajecten en de Producten uitsluitend te gebruiken in volledige overeenstemming met (i) deze Algemene Voorwaarden, (ii) eventuele, door Leadlife uitgegeven, aanvullende instructies of beleidslijnen, inclusief, maar niet beperkt tot, wat binnen de Leadlife-Webshop of op de Leadlife Website is of wordt geplaatst, (iii) alle toepasselijke wet- en regelgeving en (iv) verstrekte aanvullende documentatie. Betreffende het gebruik van de Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife-Partners, dient de Klant de algemene voorwaarden van de desbetreffende Leadlife-Partner na te leven alsook de eventueel door de Leadlife-Partner uitgegeven, aanvullende instructies of beleidslijnen.

11.6 De Klant verbindt zich ertoe niet en ook geen poging te ondernemen om, direct of indirect:

(i)    enige Diensten, Producten en/of Trajecten en al dan niet gerelateerde software geheel of gedeeltelijk terug naar de broncode (te) brengen (reverse engineering), (te) kopiëren of aan(te)passen;

(ii)   de Diensten, Producten en/of Trajecten of enige gerelateerde software ervan toe te kennen, te verkopen, over te dragen, te leasen, te verhuren, te verhandelen of te belasten, ter beschikking te stellen aan een Derde of Diensten, Producten en/of Trajecten of enige gerelateerde software ervan te gebruiken namens een Derde, tenzij op grond van een uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Leadlife of een Leadlife-Partner betreffende de Diensten, Producten en Trajecten van een Leadlife-Partner;

(iii)  afgeleide werken te maken of te creëren op basis van Diensten, Producten en/of Trajecten of enige gerelateerde software ervan;

(iv)  vermelding(en) van auteursrecht of vermelding(en) van enig ander Intellectueel Eigendomsrecht, digitale watermerken, merkeigen legenda of andere vermeldingen in de Diensten, Producten en/of Trajecten, in enige gerelateerde software ervan of in verstrekte aanvullende documentatie te wijzigen, weg te nemen, te verwijderen of te verduisteren;

(v)   opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere items van destructieve of misleidende aard te distribueren of de Diensten, Producten en/of Trajecten, in enige gerelateerde software ervan of in verstrekte aanvullende documentatie te gebruiken voor enige vorm van onwetmatige, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden;

(vi) technische of andere beschermende maatregelen in de Diensten, Producten en/of Trajecten, in enige gerelateerde software ervan of in verstrekte aanvullende documentatie te verwijderen of op andere wijze te omzeilen;

(vii) de Diensten, Producten en/of Trajecten, enige gerelateerde software ervan of verstrekte aanvullende documentatie te gebruiken voor het genereren van ongevraagde e-mailadvertenties of spam;

(viii) enige vorm van hoog-volume, automatisch, elektronisch of handmatig proces te gebruiken om toegang te krijgen tot, te zoeken naar of voor het oogsten van informatie in de Diensten, Producten en/of Trajecten, in enige gerelateerde software ervan of in verstrekte aanvullende documentatie (inclusief zonder beperking robots, spinnen of scripts);

Artikel 12. Klachtenrecht  

12.1  De Klant kan Leadlife contacteren met betrekking tot elk bezwaar over de Leadlife-Webshop en – in het algemeen- de daarop aangeboden Diensten, Producten en/of Trajecten of op deze Algemene Voorwaarden.

12.2  In geval van een geschil dat betrekking heeft op de Leadlife-Webshop of deze Algemene Voorwaarden, verzoekt Leadlife de Klant om haar te contacteren alvorens een andere stap te ondernemen, zodat de mogelijkheid tot minnelijke regeling kan worden onderzocht.

12.3  In geval van een geschil dat betrekking heeft op de Diensten, Producten en/of Trajecten van Leadlife BV of deze Algemene Voorwaarden, verzoekt Leadlife BV de Klant om haar te contacteren alvorens een andere stap te ondernemen, zodat de mogelijkheid tot minnelijke regeling kan worden onderzocht.

12.4 Indien een minnelijke regeling geen oplossing biedt, dan kan de Klant zich richten tot de Federale Consumentenombudsdienst.

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens en privacy    

Leadlife hecht veel belang aan de privacy van de Klant en respecteert bij de verwerking van de Persoonsgegevens van de Klant de geldende AVG met de relevante uitvoeringswetten. In de Privacyverklaring vindt de Klant uitleg over hoe Leadlife diens Persoonsgegevens verkrijgt en verwerkt.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Leadlife kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die door de Klant wordt geleden als gevolg van een geval van overmacht, zijnde een onvermijdelijke en onvoorzienbare oorzaak of omstandigheid buiten de controle van Leadlife of zoals anders gedefinieerd overeenkomstig de Belgische wetgeving.

14.2 Indien Leadlife of Leadlife BV een geval van overmacht inroept, zal deze de Klant zo snel als redelijkerwijze mogelijk minstens schriftelijk op de hoogte brengen van de overmacht, alsook van de geschatte duur ervan, en alle redelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het geval van overmacht te beperken. Leadlife zal de Klant ook op de hoogte brengen wanneer het geval van overmacht ten einde is.

14.3 Zelfs tijdens een mogelijkse pandemische of andere nationale of internationale crisis zal Leadlife redelijke inspanningen verrichten om de Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife en Leadlife BV naar behoren te leveren. Betreffende de Diensten, Producten en/of Trajecten van een Leadlife-Partner dient de Klant zich in voorkomend geval te wenden tot de desbetreffende Leadlife-Partner. Indien de levering van Diensten, Producten en/of Trajecten wordt vertraagd of anderszins wordt verstoord als gevolg van – zelfs een gedeeltelijk gevolg van – de mogelijkse pandemische, nationale of internationale crisis, zal Leadlife geen schadevergoedingen, vrijwaringen noch boetes verschuldigd zijn ten aanzien van de Klant met betrekking tot het niet uitvoeren of het niet naar behoren uitvoeren van de Diensten, Producten en/of Trajecten van Leadlife en Leadlife BV.

Artikel 15. Overdracht

15.1 Leadlife heeft te allen tijde het recht om de Overeenkomst met de Klant over te dragen aan gelijk welke van zijn verbonden ondernemingen.

15.2 Worden in het kader van onderhavig artikel beschouwd als verbonden ondernemingen: elke entiteit die controle uitoefent op, wordt gecontroleerd door, of onder gemeenschappelijke controle staat met Leadlife.  

15.3 Wordt in het kader van onderhavig artikel beschouwd als controle of gecontroleerd, het feit dat Leadlife, rechtstreeks of onrechtstreeks, de macht heeft om het bestuur en het beleid van een andere entiteit te bepalen of doen bepalen via het eigenaarschap van stemrechtverlenende effecten, bij contract of anderszins.

Artikel 16. Nietigheid

Wanneer een bepaling van deze Algemene Voorwaarden – om welke reden dan ook – ongeldig, nietig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en zal de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling worden geacht zo te zijn gewijzigd dat deze tot de maximale strekking van de wet geldig en uitvoerbaar is. 

Artikel 17. Kwijtschelding 

Verzuim in de uitvoering van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden vormt nooit een kwijtschelding van de rechten en/of plichten onder die of enige andere bepaling.

Artikel 18. Toepasselijke recht - bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief geregeld door en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving waarbij geen gehoor wordt gegeven aan enige conflicterende wetgeving of regels. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn exclusief bevoegd indien er een geschil ontstaat met betrekking tot de Leadlife-Webshop, de Diensten, Producten en/of Trajecten van Leadlife of Leadlife BV of deze Algemene Voorwaarden. Indien er een geschil ontstaat met betrekking tot Diensten, Producten en/of Trajecten van Leadlife-Partners, erkent de Klant dat hij betreffende het geschil de algemene voorwaarden van de Leadlife-Partner als uitgangspunt dient te hanteren voor het oplossen van het geschil in der minne, in voorkomend geval om de correcte afspraken te volgen voor het aanhangig maken van het geschil.

 

Prijs

Krijg ik extra korting als ik meerdere formules neem?

Neen. Er mogen wettelijk geen commerciële kortingen gegeven worden op medisch gerelateerde analyses/diensten.

Als ik me vergist heb voor een betalende service. Kan ik deze service alsnog annuleren en de kortingscode inzetten voor een andere betalende service?

Overeenkomstig Boek IV van het Wetboek Economisch Recht heeft elke klant, in diens hoedanigheid van Consument, een recht om een aankoop te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering van een Product of na het aangaan van de overeenkomst die betrekking heeft op de levering van Diensten of van digitale inhoud.  

Sommige al dan niet gepersonaliseerde Producten van Leadlife BV of van een Leadlife-Partner – specifiek de Afnamekits – moeten evenwel worden beschouwd als een uitzondering op het herroepingsrecht omdat de levering van de verzegelde Afnamekit niet is geschikt om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne.  

De activatie van een abonnementsformule (Membership) – bestaande uit de levering van een digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd - moet worden beschouwd als een (gedeeltelijke) uitzondering op het herroepingsrecht. Wanneer de Gebruiker overgaat tot de aankoop en dus de activatie van het Leadlife Membership, zal het herroepingsrecht vervallen, zelfs wanneer de wettelijke termijn van 14 dagen nog niet voorbij is.  

 

Het herroepingsrecht en de wettelijk voorziene termijn van 14 dagen kent wel uitwerking wanneer de Gebruiker zich beroept op dit herroepingsrecht voor het einde van de wettelijke termijn en enkel en alleen wanneer de Gebruiker niet overging tot activatie van zijn aangekochte Membership. Voorkomend geval is enkel van toepassing voor de aankoop van een Membership via een Leadlife-Partner of aankoop via een voor de Gebruiker bekende Derde.  In voorkomend geval de Gebruiker zijn Membership aankocht via de Apple App Store of Google Play Store en de aankoop dus samenvalt met de activatie, zal hij geen aanspraak kunnen doen op zijn wettelijk herroepingsrecht. 

De Diensten van Leadlife BV moeten evenwel worden beschouwd als een uitzondering op het herroepingsrecht omdat (i) de Gebruiker is akkoord gegaan met de start van de Diensten van Leadlife BV en (ii) de Gebruiker erkent dat hij/zij daarmee diens herroepingsrecht verliest. De Gebruiker kan dusdanig geen aanspraak maken op een herroepingsrecht met betrekking tot de bestelde Diensten van Leadlife BV.  

Als ik de betalende service heb afgenomen maar ik wil graag nog dieper ingaan op het onderwerp/extra info/extra begeleiding. Is hier een vervolgtrack (light) op?

Extra info:

Bij elke analyse die via Leadlife BV wordt verkocht, vindt er een resultaatbespreking plaats. Op die manier geven we de klant de ruimte om tijdens deze bespreking extra vragen te stellen. Nadat de resultaten van de analyse in de leadlife-app werden vrijgegeven, kan de Gebruiker via de chatfunctie in de Leadlife-app (inbegrepen in het PLUS-membership) bijkomende vragen stellen zodat bepaalde resultaten extra kunnen verduidelijkt worden.

Afhankelijk van het type vragen, kan een health expert vanuit de chatfunctie tijdelijk toegang vragen tot de resultaten van de desbetreffende gebruiker. Deze toegang wordt na het gesprek meteen afgesloten.

Extra begeleiding:

Indien de gebruiker gepersonaliseerde begeleiding wenst verwijzen we door naar de Begeleidingen die beschikbaar zijn in onze webshop. Hierbij kan men kiezen voor gepersonaliseerde begeleiding van twee (2) uur of vier (4) uur.

Meer gedetailleerde info vind je terug in onze catalogus.

Leadlife-Academy:

Via de leadlife-Academy (inbegrepen in het PLUS-membership) kan de gebruiker rond verschillende topics heel wat kennis opdoen. Hierin zit ook beeldmateriaal rond verschillende levensstijl domeinen.

Algemeen

De gepersonaliseerde Leadlife-Applicatie en de al dan niet gepersonaliseerde Diensten, Producten en Trajecten worden uitgebaat en verkocht (gedistribueerd) door Leadlife Technologies (hierna: ‘Leadlife’) een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0834.079.442

 

De op de Leadlife-Applicatie aangeboden Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife BV worden aangeboden door Leadlife BV (hierna “Leadlife BV”), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper Zwaanhofweg 10, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 737.913.939 

 

Om gebruik te kunnen maken van de gepersonaliseerde Leadlife-Applicatie (en alle daarin opgenomen of daaraan gekoppelde functionaliteiten), de Leadlife-Catalogus en de daarop aangeboden al dan niet gepersonaliseerde Diensten, Producten en Trajecten, moeten de Gebruikers de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring voorafgaandelijk aan het gebruik accepteren.  

 

Om gebruik te kunnen maken van al dan niet gepersonaliseerde Diensten, Producten en Trajecten van Leadlife BV moeten de Gebruikers tevens deze Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring voorafgaandelijk aan het gebruik accepteren.  

Procedure aankoop en afspraak maken

Wat na mijn aankoop? Wat kan ik verwachten of wat moet ik doen?

We maken het onderscheid tussen aankoop via de leadlife-app of via de website www.leadlife.com.

Aankoop via de leadlife-applicatie

Vanuit de leadlife-applicatie kan je via ‘Catalogus’ een overzicht krijgen van alle analyses en begeleidingen die we aanbieden. Onze diensten kunnen in de app aangekocht worden. Indien er bijkomende kosten zijn, zal dit per dienst duidelijk worden vermeld. Deze bijkomende kosten worden rechtstreeks met de klant afgerekend.

Tijdens het bestelproces krijg je de kans om eventueel een kortingscode, cadeaubon, … in te geven. Deze worden tijdens het afrekenproces automatisch in mindering gebracht. Indien niet de volledige waarde van een cadeaubon wordt opgebruikt, volstaat het om deze code goed te bewaren. Het restbedrag blijft beschikbaar en kan bij een eventuele latere aankoop gebruikt worden.

Na jouw aankoop via de leadlife-app

Wanneer je een leadlife-dienst hebt aangekocht via de leadlife-applicatie verschijnt na ontvangst van je betaling je gekochte dienst(en) automatisch bij ‘Mijn actieve trajecten’. Je ontvangt via mail een bestelbevestiging van jouw aankoop.

Hoe ga je met je aangekochte dienst van start?

Selecteer vervolgens je gekochte traject bij ‘Mijn actieve trajecten’ en volg de verdere stappen in de applicatie. Deze stappen zijn voor elke dienst verschillend. Indien er een online of fysieke afspraak moet gemaakt worden, zal je dit aan de hand van de stappen in jouw traject kunnen vastleggen.

Afspraak maken:

Afhankelijk van je gekochte traject zal je een afspraak moeten maken in het lifestyle center (Gent) of online. De beschikbare momenten worden automatisch in de leadlife-app weergegeven. Eens je je afspraak hebt vastgelegd, krijg je hiervan een bevestiging via mail.

Indien je meerdere analyses/diensten hebt aangekocht, trachten wij jouw online/fysieke afspraak zo efficiënt mogelijk te benutten. Dit wil zeggen dat wij trachten om eventuele afnames van analyses en/of resultaatbesprekingen zoveel als mogelijk te combineren.

Je afspraak met …:

Afhankelijk van jouw aankoop en de fase van jouw traject zal je al dan niet een afspraak hebben met een onfhankelijk arts en/of health expert. Indien je een afspraak wenst bij een specifieke health expert kan je ons hiervan steeds op de hoogte brengen via support@leadlife.com of telefonisch op +32 9 396 38 10. Dit kan ook via de chat-functie (inbegrepen bij PLUS-membership) in je leadlife-app.

Na jouw aankoop via de leadlife website

Wanneer je een leadlife-dienst hebt aangekocht via de leadlife-website (https://www.leadlife.com/collections/catalogus) ontvang je via mail een bestelbevestiging. Vervolgens ontvang je een unieke code. Elke gekochte leadlife-dienst is gekoppeld aan een unieke trajectcode.

Hoe ga je met je aangekochte dienst van start?

Indien je reeds beschikt over een leadlife-membership activeer je je traject via ‘+Trajectcode ingeven’. Scan de code die je via mail hebt ontvangen of geef deze manueel in. Let op! Deze code is hoofdlettergevoelig.

Indien je nog niet beschikt over een leadlife-membership kan je de code die je bij aankoop van een leadlife-dienst via mail hebt ontvangen enerzijds gebruiken om je LIFE- of PLUS-membership te activeren. Anderzijds activeer je ook je traject met diezelfde code en dit via ‘+ Trajectcode ingeven’. Scan de code die je via mail hebt ontvangen of geef deze manueel in. Let op! Deze code is hoofdlettergevoelig.

Afspraak maken:

Afhankelijk van je gekochte traject zal je een afspraak moeten maken in het lifestyle center (Gent) of online. De beschikbare momenten worden automatisch in de leadlife-app weergegeven. Eens je je afspraak hebt vastgelegd krijg je hiervan een bevestiging via mail.

Je afspraak met …:

Afhankelijk van jouw aankoop en de fase van jouw traject zal je al dan niet een afspraak hebben met een onfhankelijk arts en/of health expert. Indien je een afspraak wenst bij een specifieke health expert kan je ons hiervan steeds op de hoogte brengen via support@leadlife.com of telefonisch op +32 9 396 38 10. Dit kan ook via de chat-functie (inbegrepen bij PLUS-membership) in je leadlife-app.

Als ik door ziekte mijn afspraak moet annuleren binnen welke tijdstermijn kan ik nog een afspraak maken?

De Gebruiker dient een afspraak minimaal 48 uur op voorhand te annuleren. Dit geldt voor de gemaakte afspraken (fysiek of online) binnen Leadlife BV met hetzij een Gezondheidszorgbeoefenaar of een Zorgbeoefenaar.

Indien de Gebruiker binnen de 48 uur voor de effectieve afspraak beslist te annuleren, niet komt opdagen op het afgesproken uur of meer dan twintig minuten na aanvang van de geplande afspraak niet aanwezig is, kan geen retributie van de reeds gemaakte kosten in hoofde van de Gebruiker worden voorzien. Leadlife BV houdt zich in geval van laattijdige aanwezigheid eveneens het recht voor om de afspraak zelf te annuleren. De Gebruiker kan een nieuwe afspraak maken, zij het dat de kosten voor deze bijkomende of nieuwe afspraak voor de Gebruiker zijn.  

In voorkomend geval dat Leadlife een gemaakte afspraak (fysiek of online) van een Gebruiker met een Gezondheidszorgbeoefenaar of een Zorgbeoefenaar dient te annuleren binnen de 48 uur voor het plaatsvinden van de afspraak, zal de Gebruiker de mogelijkheid geboden worden tot een retributie van de door de Gebruiker reeds gemaakte kosten voor deze specifieke afspraak, hetzij de mogelijkheid tot het inboeken van een nieuwe afspraak, waarbij de kosten voor het inboeken van deze nieuwe afspraak ten laste vallen van Leadlife BV. Leadlife BV houdt zich evenwel het recht voor af te wijken van het annuleringsbeleid met kostenvergoeding als de annulering van een Gezondheidszorgbeoefenaar of een Zorgbeoefenaar voortspruit uit een situatie waarbij de Gezondheidszorgbeoefenaar of een Zorgbeoefenaar is opgeroepen voor een dringende interventie of afwezig is ingevolge een ongeval of andere overmachtssituatie. 

Kunnen we met meerdere collega’s samen een afspraak boeken zodat we samen kunnen rijden?

Wij rekenen standaard dertig minuten tussen elke klant. Op die manier kunnen wij kwaliteit en voldoende aandacht garanderen.

Er is een aantrekkelijke wachtruimte in het leadlife center (Gent) waar koffie, thee, water … zijn voorzien. Indien er meerdere klanten wensen te carpoolen kan dit uiteraard en zorgen wij ervoor om het wachten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Kortingscode – Betalende services

Als ik niet in die maand een afspraak kan maken met de coach/arts is de kortingscode dan nog geldig?

De termijn waarbinnen de Gebruiker de kortingscode dient te activeren is in casu te bekijken. Termijnen van activatie variëren naargelang het soort kortingscode of de Dienst, het Product of het Traject waaraan deze kortingscode al dan niet gekoppeld is. 

Kan ik iemand contacteren om meer informatie te krijgen over wat ik kan verwachten bij een betalende service?

Klantenservice staat bij ons centraal. Bij vragen over ons aanbod kan je steeds vrijblijvend contact opnemen met Els Peeters. Dit kan via mail op els.peeters@leadlife.com en/of telefonisch of via SMS/Whatsapp op +32 497 44 29 08.

Als ik een betalende service afneem wat kan ik als verbetering verwachten?

De inhoud van de gepersonaliseerde Leadlife-Applicatie en de Diensten van Leadlife BV bieden geen medische zorg en zijn geenszins bedoeld ter vervanging van enige vorm van medische zorg. Negeer het advies van uw Gezondheidszorgbeoefenaar of Zorgbeoefenaar niet en wacht niet met het zoeken naar advies vanwege iets dat u binnen de gepersonaliseerde Leadlife-Applicatie heeft gelezen.

De inhoud van de gepersonaliseerde Leadlife-Applicatie is niet bedoeld als diagnostische en/of therapeutische ondersteuning voor Gezondheidszorgbeoefenaars en/of Zorgbeoefenaars. Dergelijk advies, diagnose of dergelijke behandeling dient steeds te worden beschouwd als een onafhankelijk door Gezondheidszorgbeoefenaars of Zorgbeoefenaar in kwestie verleend advies of verleende diagnose of behandeling. Gezondheidszorgbeoefenaars of Zorgbeoefenaars die direct of indirect verbonden zijn aan de al dan niet gepersonaliseerde Diensten, Producten en/of Trajecten bijv. van Leadlife BV of een andere Leadlife-Partner, werken steeds op onafhankelijke, niet-ondergeschikte basis en desgevallend als orgaan van hun eigen professionele vennootschappen.

Het doel van Diensten is de Gebruiker te helpen diens levensstijl en welzijn te begrijpen en biedt geen diagnoses voor ziektes of aandoeningen. Als de Gebruiker vermoedt dat er sprake is van een medisch spoedgeval, dan dient die onmiddellijk zijn/haar Gezondheidszorgbeoefenaar, Zorgbeoefenaar of de noodhulpdiensten te contacteren. Leadlife is niet aansprakelijk voor de beroepsactiviteiten van de zelfstandige en onafhankelijke artsen en health experts die werkzaam zijn in een Leadlife Centrum.

Als ik een DNA-analyse afneem en de resultaten ontvang krijg ik begeleiding hoe ik moet omgaan met mijn sterke en zwakke kanten van mijn DNA (bv. gevoeligheid voor stress)?

Extra info: Bij elke analyse die via Leadlife BV wordt verkocht vindt er een resultaatbespreking plaats. Op die manier geven we de klant de ruimte om tijdens deze bespreking extra vragen te stellen. Nadat de resultaten van de analyse in de leadlife-app werden vrijgegeven kan de Gebruiker via de chatfunctie in de Leadlife-app (inbegrepen in het PLUS-membership) bijkomende vragen stellen zodat bepaalde resultaten extra kunnen verduidelijkt worden. Afhankelijk van het type vragen kan een health expert vanuit de chatfunctie tijdelijk toegang vragen tot de resultaten van de desbetreffende gebruiker. Deze toegang wordt na het gesprek meteen afgesloten.

Extra begeleiding: Indien de gebruiker gepersonaliseerde begeleiding wenst, verwijzen we door naar de Begeleidingen die beschikbaar zijn in onze webshop. Hierbij kan men kiezen voor gepersonaliseerde begeleiding van twee (2) uur of vier (4) uur. Meer gedetailleerde info vind je terug in onze catalogus.

Leadlife-Academy: Via de leadlife-Academy (inbegrepen in het PLUS-membership) kan de gebruiker rond verschillende topics heel wat kennis opdoen. Hierin zit ook beeldmateriaal rond verschillende levensstijl domeinen.

Waar kan ik terecht als ik graag wil verbeteren maar ik weet niet wat ik moet doen.

Je kan steeds vrijblijvend contact opnemen met leadlife indien je advies wenst over één van onze analyses/begeleidingen. Afhankelijk van jouw doelstellingen kan er eventueel samen met een health expert gekeken worden wat bij jou past. De leadlife-producten en Diensten zijn niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies diagnose of behandeling. Negeer het advies van Uw arts niet en wacht niet met het zoeken naar advies vanwege iets dat U via de Leadlife-Producten en/of Diensten heeft gelezen.

Hoeveel tijd moet ik vrijmaken als ik me wil inzetten met een betalende service?

Per Leadlife-dienst staat duidelijk beschreven hoeveel tijd je hiervoor moet vrijmaken. Hou er echter rekening mee dat er omwille van omstandigheden altijd wat vertraging kan zijn.

Zijn de betalende services ook mogelijk voor iemand die Frans of Engels spreekt?

Ja, de betalende services zijn ook mogelijk voor iemand die Frans of Engels spreekt. De trajecten via de applicatie zullen sowieso in de desbetreffende taal verlopen als ook de weergave van de resultaten. Het gesprek met een eventuele arts of health expert kan mogelijks in het Engels verlopen indien bij de desbetreffende persoon de Franse taal onvoldoende aanwezig is.

Waar kunnen de franstalige collega’s terecht die in de omgeving van Namen wonen?

Leadlife werkt hard aan de uitbreiding van haar diensten via andere centra. Op vandaag zijn er nog geen mogelijkheden in Wallonië. Toch laat Leadlife toe om bepaalde analyses van thuis uit te doen (zoals bv DNA-, cortisolanalyse, expertsessies …).

Kunnen we bepaalde sessies met meerdere collega’s tegelijkertijd boeken? Bv. Leer hartcoherent ademen?

Leadlife staat voor gepersonaliseerde inzichten én gepersonaliseerde begeleiding. Om dit te garanderen bieden wij enkel individuele sessies aan. Indien er vanuit een bedrijfscontext vraag is naar groepsessies kan hiervoor steeds gekeken worden. Neem hiervoor contact op via info@leadlife.com.

Kan ik de kortingscode ook cadeau doen aan mijn familielid?

Neen, de kortingscode is strikt persoonlijk en enkel verkregen ten persoonlijke titel vanuit de werkgever.

Kan ik een bloedanalyse ook in mijn buurt laten uitvoeren?

Leadlife werkt momenteel aan verschillende partnerships met health experts alsook prikpunten. Momenteel is een bloedanalyse enkel mogelijk in het lifestyle center in Gent.

Ik heb onlangs reeds een bloedanalyse laten uitvoeren en wil hier niet opnieuw voor betalen. Kan ik die opladen in Leadlife om te delen met een expert?

Neen. Dit is niet mogelijk. Enkel de bloedresultaten van de analyses die via Leadlife verlopen, worden opgenomen in de leadlife-applicatie. Het is wel mogelijk om een gesprek met één van onze health experts te boeken om aan de slag te gaan met een bloedanalyse die niet via ons verliep. Dit kan via de aankoop van een ‘Levensstijlgesprek’. Het is belangrijk om jouw meest recente bloedresultaten tijdens dit gesprek mee te brengen.

Welke terugbetaling is voorzien vanuit de mutualiteit voor de bloedafname?

De terugbetaling voor de bloedanalyse is afhankelijk van je persoonlijke gezondheidsgerelateerde risicofactoren. De verwerkende arts zal bepalen of je in aanmerking komt voor een terugbetaling.

Welke terugbetaling is voorzien vanuit de mutualiteit voor de afspraken met experten psychologen?

Deze terugbetalingen verschillen van mutualiteit tot mutualiteit. Zo kan je diverse aanvullende terugbetalingen aanvragen. Neem zeker contact op met je desbetreffende mutualiteit in functie van eventuele terugbetalingen.