Privacyverklaring

LEADLIFE WEBSITE

PRIVACYVERKLARING

MET BETREKKING TOT UW BEZOEK EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE, UW GEGEVENS ALS LEVERANCIER OF SOLLICITANT

(hierna de “WEBSITE PRIVACYVERKLARING”)

 

 

KORTE SAMENVATTING:

 

Net zoals wij bezorgd zijn over uw gezondheid, zijn wij bezorgd over uw gegevens, en willen wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens steeds waarborgen.

 

Daarom hebben wij speciaal voor u een samenvatting van onze Website Privacyverklaring gemaakt. Deze samenvatting kan u in minder dan 2 minuten lezen, waardoor u in een mum van tijd op de hoogte bent van de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken en beschermen.

 

Wilt u meer weten, dan nodigen we u graag uit om de volledige Website Privacyverklaring te lezen. Daarin wordt voor u alles in detail uitgelegd.

 

Op wie is deze Website Privacyverklaring van toepassing?

Deze Verklaring is van toepassing op elke persoon van wie LEADLIFE Persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken, delen of anders verwerken en meer specifiek:

§Bezoekers van de LEADLIFE Website (www.leadlife.com);

§(Potentiële) partners van LEADLIFE

§Sollicitanten

 

Welke informatie verzamelen we over U?

Wanneer u het contactformulier op onze Website invult, zullen wij uw identificatie- en contactgegevens verzamelen en verwerken. Verder kan u, bij het invullen van het formulier op onze Website, ervoor kiezen om bijkomende vragen of opmerkingen met ons te delen die wij dan zullen verwerken.

Vervolgens zullen wij identificatie- en contactgegevens verwerken van (potentiële) partners van Leadlife diensten, die aan ons werden verstrekt door de partners in kwestie of door de partners openbaar beschikbaar werden gesteld, onder andere via social media kanalen.

Tenslotte gebruiken we cookies om informatie over uw gebruik van onze Website te verzamelen.

Als sollicitant uw curriculum vitae, en uw identificatie- en contactgegevens teneinde u te kunnen opnemen in het sollicitatieproces.

 

Waarom verzamelen we deze informatie?

LEADLIFE verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens in de eerste plaats om u een correcte uitvoering van haar dienstverlening te bieden.

Daarnaast verwerken wij uw Persoonsgegevens:

§Om u te kunnen contacteren;

§Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten via de LEADLIFE nieuwsbrief;

§Om onze Website te verbeteren;

 

 

In geen geval verwerkt LEADLIFE Persoonsgegevens om aandoeningen of ziektes in dat verband te diagnosticeren en/of te behandelen.

 

Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?

§Enkel het deel van het LEADLIFE-team dat uw gegevens nodig heeft om de diensten te kunnen verlenen.

§Verder zijn er een aantal leveranciers en dienstverleners die diensten aanbieden aan LEADLIFE en aan u met betrekking tot (IT-)ondersteuning, onderhoud, hosting, computerbeveiliging of andere specifieke diensten, die toegang kunnen hebben tot bepaalde Persoonsgegevens. Deze partijen zijn te allen tijde verplicht bij de wet om uw privacy te waarborgen en zullen enkel de Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze doeleinden.

 

Welke rechten heeft u?

§U kan LEADLIFE op elk moment vragen om uw Persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. U kan hiervoor een e-mail sturen naar privacy@leadlife.com en de procedure volgen zoals omschreven in Artikel 5.7 van de volledige Website Website Privacyverklaring.

§U kan ook steeds om een kopie verzoeken van al de informatie die we over u hebben verzameld door een e-mail te versturen naar hetzelfde adres.

 

Wat doen we om uw Persoonsgegevens te beschermen?

§LEADLIFE neemt passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch niveau.

§Om onze diensten te verbeteren, kan LEADLIFE uw gegevens gebruiken. Desalniettemin zal LEADLIFE deze gegevens steeds gebruiken in een vorm die in overeenstemming is met de AVG, met behulp van geavanceerde software en oplossingen.

 

Indien u meer wil weten, nodigen we u uit om de volledige Website Privacyverklaring hieronder te lezen waarin alles meer in detail beschreven staat.

LEADLIFE WEBSITE

PRIVACYVERKLARING MET BETREKKING TOT UW BEZOEK EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE, UW GEGEVENS ALS LEVERANCIER OF SOLLICITANT

 

Versie 3.4 – 02 april 2024

 

Artikel 1 – ALGEMEEN

 

1.1.LEADLIFE TECHNOLOGIES, (hierna “Wij”, “Ons”, “Onze”, “LEADLIFE”), een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0834.079.442, neemt de verantwoordelijkheid op zich om uw Persoonsgegevens ter verwerken als “Verwerkingsverantwoordelijke”, met inbegrip van het gebruik van de LEADLIFE Website (www.leadlife.com) (hierna: “Website”).

 

1.2.Deze Website Privacyverklaring kan regelmatig worden herwerkt. De meest recente tekst is de versie die u terugvindt op Onze Website. Wanneer Wij wijzigingen aanbrengen, zullen we u op de hoogte stellen van de aanpassingen via Onze Website.

 

1.3.In Onze Website Privacyverklaring betekent het begrip “Persoonsgegevens” alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. LEADLIFE kan Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen of op een andere manier verwerken van individuen die tot een van de volgende categorieën behoren:

-Bezoekers en gebruikers van de Website (www.leadlife.com) (hierna: “Bezoekers”)

-(Potentiële) partners van de LEADLIFE diensten (hierna: “(Potentiële) Partners”)

 

1.4.Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. LEADLIFE handelt in overeenstemming met:

-de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens (hierna “AVG”); en/of

-alle (toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze Verordening of met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

 

1.5.Toegang nemen tot of gebruik maken van de Website impliceert dat u deze Website Privacyverklaring volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Dit betekent dat u zich bewust bent van hoe LEADLIFE uw Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze Website Privacyverklaring en voor de doeleinden die uiteengezet worden in deze Website Privacyverklaring.

 

1.6.Deze Website Privacyverklaring is alleen van toepassing op de pagina’s op Onze Website en op de direct marketing die LEADLIFE uitvoert. Het is niet van toepassing op de pagina’s en websites van derde partijen waar LEADLIFE naar zou verwijzen of een link zou voorzien en van wie de privacyverklaring kan verschillen. LEADLIFE is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de gegevens op of verwerkt door de derde partij websites.  

 

 

Artikel 2 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

 

LEADLIFE kan de volgende categorieën Persoonsgegevens verwerken:

Categorie

Relevante Betrokkenen

Details

Context

Categorie 1

Contact-gegevens van contactformulier

Bezoekers van de LEADLIFE Website

-Voornaam en achternaam

-E-mailadres

-Mobiel nummer

-Bijkomende vragen/opmerkingen

Uw identificatie- en contactgegevens worden aan Ons verstrekt wanneer u het contactformulier invult op Onze Website .

Categorie 2

(Publiek beschikbare) contactgegevens

(Potentiële) Partners van Leadlife diensten

-Voornaam en achternaam

-E-mailadres

-Mobiel nummer

-Adres

-

Wij verzamelen contactgegevens die u aan Ons heeft verstrekt tijdens eerdere kennismakingen of die  u openbaar beschikbaar heeft gesteld (via LinkedIn, andere social media kanalen,…).

Categorie 3

Informatie over uw bezoek en het gebruik van Onze Website

Bezoekers van de Website

Bij het bezoeken van Onze Website registreren de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens door cookies in te stellen.

Door de cookies (zie Artikel 8 - Cookies)

Categorie 4

Uw gegevens als sollicitant

Sollicitanten

-Uw identificatie-

gegevens

-Uw contact-gegevens (zoals telefoon, e-mail, …)

-Uw CV (werkervaring, opleiding, hobby’s, talenkennis, kennis omtrent vaardigheden, …)

Door te solliciteren voor een positie bij LEADLIFE.

 

 

Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

 

LEADLIFE verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens in de eerste plaats om u Onze diensten optimaal te kunnen aanbieden.

 

Daarnaast gebruiken we uw Persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 

3.1     Algemene doeleinden

 

 

 

 

 

Categorieën

Rechtsgrond(en)

Doeleinden

Categorie 1

Contactgegevens van contactformulier

Toestemming (art. 6.1 (a) AVG)

 

Uw toestemming vormt de rechtsgrond voor de verwerking, die wordt uitgedrukt door het accepteren van deze Website Privacyverklaring.

Categorie 2

(Publiek beschikbare) contactgegevens

Toestemming (art. 6.1 (a) AVG)

 

OF

 

Gerechtvaardigd belang (art. 6.1 (f) AVG)

Indien u uw Persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt, volgt hieruit uw toestemming, die dient als rechtsgrond voor de verwerking.

De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van  LEADLIFE indien we uw openbaar beschikbare Persoonsgegevens verzamelen. Wij verzamelen deze contactgegevens om (Potentiële) Partners van de LEADLIFE diensten te kunnen contacteren en dit in overeenstemming met artikel 14 van de AVG.

Categorie 3

Informatie over uw bezoek en het gebruik van Onze Website

Toestemming (art. 6.1 (a) AVG)

 

EN/OF

 

Gerechtvaardigd belang (art. 6.1 (f) AVG)

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt om u de toegang te kunnen verlenen tot de Website alsook om u een betere gebruikservaring aan te bieden op Onze Website. Hiervoor gebruiken Wij cookies engelijkaardige technologieën.

 

De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van  LEADLIFE voor wat betreft de essentiële cookies en uw toestemming voor wat betreft de niet-essentiële cookies.

Voor meer informatie in verband met de cookies die LEADLIFE gebruikt, verwijzen We u naar Artikel 8 van deze Website Privacyverklaring.

 

Indien u contact wenst op te nemen met  LEADLIFE via Onze Website, verwerken Wij ook uw Persoonsgegevens. Hiervoor baseert LEADLIFE zich op uw toestemming.

Categorie 4

Uw gegevens als sollicitant

Noodzakelijk voor de uitoefening van het contract en de pre-contractuele fase (art. 6.1 (b) AVG)

 

EN/OF

 

Gerechtvaardigd belang  (art. 6.1 (f) AVG)

 

EN/OF

 

Toestemming (art. 6.1 (a) AVG)

Sollicitatiegegevens worden door LEADLIFE verwerkt om je sollicitatie te evalueren en een aanwervingsbeleid te voeren. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden zullen sommige van deze verwerkingsactiviteiten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract dat we overwegen met u aan te gaan. Andere zullen noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze legitieme belangen in verband met de verbetering van ons aanwervingsbeleid en proces. Tot slot, indien wettelijk vereist, zullen we uw voorafgaande toestemming vragen voordat we bepaalde van uw persoonlijke gegevens verwerken.

 

 

3.2     Directe marketing

Wanneer u de Website bezoekt en/of gebruikt, kunnen uw Persoonsgegevens gebruikt worden voor directe marketingdoeleinden, op grond van het gerechtvaardigd belang van LEADLIFE en overeenkomstig deze Website Privacyverklaring. Dit laat LEADLIFE toe om u, door middel van haar nieuwsbrief, LEADLIFE pakket, e-mails, brieven per post en andere media te informeren over gelijkaardige producten en diensten die LEADLIFE aanbiedt.

 

Ook wanneer u de Website niet bezoekt of gebruikt, kunnen uw Persoonsgegevens die u openbaar beschikbaar heeft gesteld, worden gebruikt voor directe marketingdoeleinden, op grond van het gerechtvaardigd belang van LEADLIFE en in overeenstemming met artikel 14 AVG en overeenkomstig deze Website Privacyverklaring. Dit laat LEADLIFE toe om u, door middel van haar nieuwsbrief, LEADLIFE pakket, e-mails, brieven per post en andere media te informeren over producten en diensten die LEADLIFE aanbiedt en voor u als (Potentiële) Partner interessant kunnen zijn.

 

U kunt zich op elk moment, gratis en zonder motivatie, verzetten tegen het ontvangen van dergelijke e-mails of post, door te klikken op de opzegknop op het einde van een promotionele e-mail of door het sturen van een e-mail naarprivacy@leadlife.com.

 

3.3     Statistische doeleinden

Uw gegevens kunnen geaggregeerd verder worden gebruikt voor statistische doeleinden.

 

3.4     Overdracht naar derde partijen

LEADLIFE behandelt Persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet openbaar maken of communiceren aan derden onder enige voorwaarde of voor enig ander doel dan vermeld in deze Website Privacyverklaring, of onder de voorwaarden die de wet Ons oplegt.

 

LEADLIFE kan uw Persoonsgegevens bekend maken aan derden voor zover dit noodzakelijk is om Onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot leveranciers en dienstverleners die diensten aanbieden met betrekking tot IT-ondersteuning, hosting, computerbeveiliging of andere specifieke diensten. In geen geval zullen deze derden uw Persoonsgegevens bekend maken aan andere derden, behalve in de volgende situaties:

-De communicatie van uw Persoonsgegevens door deze derde partijen aan hun leveranciers of onderaannemers is noodzakelijk om hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren;

-Dergelijke derde partijen zijn verplicht op grond van toepasselijke wet- of regelgeving om bepaalde informatie of documenten te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten.

 

Voor de uitoefening van haar diensten zal LEADLIFE uw Persoonsgegevens in ieder geval moeten delen met haar verwerkers of leveranciers, dit bijvoorbeeld in het kader van onderhoud en ondersteuning.

 

LEADLIFE zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel beschikbaar stellen aan derde partijen, behalve zoals bepaald in deze Website Privacyverklaring, of wanneer u daar vooraf expliciet toestemming voor hebt gegeven.  

 

In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van LEADLIFE, waarbij LEADLIFE reorganiseert, fusioneert, aandelen overdraagt, haar bedrijfsactiviteit staakt of in geval LEADLIFE failliet gaat, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden. LEADLIFE doet haar uiterste best om u, indien redelijkerwijs mogelijk, op voorhand in te lichten over het feit dat LEADLIFE uw Persoonsgegevens zal overdragen aan een derde persoon.

 

3.5     Wettelijke verplichtingen

Het kan voorkomen in uitzonderlijke omstandigheden dat Wij uw Persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid proberen u op voorhand hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

 

LEADLIFE bewaart uw Persoonsgegevens voor de duur die nodig is om de doeleinden, opgesomd in Artikel 3 van deze Website Privacyverklaring, te vervullen, inclusief voor zolang het essentieel is voor de contractuele relatie tussen u en LEADLIFE.

 

LEADLIFE kan uw Persoonsgegevens ook bewaren om te voldoen aan wettelijke vereisten waaronder vereisten om uw Persoonsgegevens verder te bewaren na beëindiging van de contractuele relatie tussen u en LEADLIFE. Hieronder vallen toepasselijke verjaringstermijnen voor facturering, betaling, boekhouding, belasting en naleving van regelgeving. Daarom kan er van de hieronder uiteengezette bewaartermijnen afgeweken worden indien een dergelijke wettelijke verplichting van toepassing is.

 

Bewaartermijnen:

Categorie

Bewaartermijn

Categorie 1

Contactgegevens van contactformulier

Categorie 2

(Publiek beschikbare) contactgegevens

Wij bewaren deze gegevens voor zolang het noodzakelijk is dat We met u communiceren en zeker niet langer dan 2 jaar na het laatste verzoek of contact.

Categorie 3

Informatie over uw bezoek en het gebruik van Onze Website

Wat betreft de cookies, verwijzen we u graag door naar de Cookie Verklaring.

Categorie 4

Uw gegevens als sollicitant

We bewaren je gegevens als sollicitant niet langer dan zes maanden na het laatste kwalitatieve contact met jou als sollicitant.

 

 

Artikel 5 – UW RECHTEN

 

5.1     Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw Persoonsgegevens en het gebruik dat Wij van uw Persoonsgegevens maken of om Ons informatie te vragen over uw Persoonsgegevens. Een kopie van uw Persoonsgegevens opvragen is hier een voorbeeld van.

 

5.2     Recht op rectificatie, verwijdering en beperking

U bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Ons.

U heeft steeds het recht om Ons te verzoeken uw Persoonsgegevens aan te passen of te vervolledigen, wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.

 

U kunt eveneens verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien u denkt dat uw gegevens onnauwkeurig zijn en u Ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig of wanneer u bezwaar heeft gemaakt.

 

Bijkomend heeft u het recht om LEADLIFE te verzoeken uw gegevens te verwijderen voor zover Wij niet in de mogelijkheid verkeren deze anoniem te maken, tenzij Wij verplicht zijn om deze te bewaren op grond van een wettelijke verplichting die op Ons rust.

Wel kan het zijn dat indien u weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, of indien u Ons vraagt ze te verwijderen, Wij Onze Diensten niet meer op een optimale wijze kunnen aanbieden.

 

5.3     Recht van bezwaar

U beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer u ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen.

 

U heeft eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht.

 

5.4     Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschiktover het recht om te verzoeken om uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken voor de verwerking over te dragen.

 

 

 

5.5     Recht van intrekking van de toestemming

U beschikt zonder enig nadeel over het recht om uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken, wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens op uw toestemming gebaseerd is.

 

5.6     Geautomatiseerde beslissingen en profilering

U heeft het recht Ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op u hebben of een aanzienlijke invloed op u hebben.

 

5.7     Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met Ons op te nemen,

via e-mail naar privacy@leadlife.com

of via de post naar:

T.a.v. DPO mr. Magali Feys

LEADLIFE TECHNOLOGIES

Zwaanhofweg 10

8900 Ieper

 

5.8     Recht om klacht in te dienen

Tevens beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de gegevensbeschermingsautoriteit waaronder LEADLIFE ressorteert:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,

Email: contact@apd-gba.be

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u afkomstig bent uit of werkt in een andere EU-lidstaat dan België, kan u eveneens een klacht indienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt een lijst van nationale toezichthoudende autoriteiten binnen de EU terugvinden op de volgende webpagina: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw Persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

 

LEADLIFE neemt de bescherming van uw Persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen op een technisch, organisatorisch en fysiek niveau om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, onbevoegde toegang of de accidentele kennisgeving van uw gegevens aan een derde partij tegen te gaan, alsook de onbevoegde verwerking van deze gegevens.

 

Mochten Wij vaststellen dat er toch een inbreuk op uw Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden en er daardoor een hoog risico ontstaat voor uw rechten en vrijheden, zal LEADLIFE u informeren omtrent de inbreuk die plaatsvond, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

 

LEADLIFE is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw Persoonsgegevens door een andere partij dan LEADLIFE.

 

Tegelijkertijd bent u ook medeverantwoordelijkheid voor het behoud van uw privacy, bijvoorbeeld door derden geen inzage te geven in uw vertrouwelijke communicatie.

 

 

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 

Deze Website Privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

 

De rechtbanken van het rechtsgebied Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Website Privacyverklaring.

 

 

 

 

 

 

Artikel 8 – COOKIES

 

8.1     Wat zijn cookies en waarom gebruiken we ze?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van LEADLIFE en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door LEADLIFE gelezen worden en enkel gedurende uw bezoek aan de Website.

De Website van LEADLIFE gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de Website. Dit helpt Ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u Onze Website bezoekt of gebruikt en laat Ons ook toe Onze Website te optimaliseren.

 

8.2     Soorten cookies

Er bestaan zeer veel verschillende cookies die te onderscheiden zijn naar functionaliteit, herkomst of bewaartermijn. Hieronder geven Wij eerst een algemene beschrijving van de soorten cookies die mogelijks op de Website van LEADLIFE worden gebruikt. Vervolgens wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de verschillende cookies die worden gebruikt op Onze Website. 

 

Soort

Functie

Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de Website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in Onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

Functionele cookies

Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de Website door Uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeur) en bieden verbeterde functionaliteit en personalisatie aan de bezoeker. Zo zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde instellingen op uw verzoek gepersonaliseerd worden. Als u deze cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van de Website en kan het toegang tot inhoud op de Website beperken. Deze cookies kunnen worden ingesteld door Ons of door externe providers wiens diensten We hebben toegevoegd aan Onze pagina’s.

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van de Website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en eventuele foutmeldingen. Ze helpen LEADLIFE om de prestaties van de Website te verbeteren. Deze cookies identificeren u niet als individu.

Tracking cookies

Deze cookies volgen gebruikersacties en worden gebruikt om bezoekers tussen verschillende websites te identificeren. Dit maakt het mogelijk om gebruikersinformatie te verzamelen. Deze informatie kan op haar beurt gebruikt worden om een profiel van bezoekersinteresses op te bouwen en vervolgens gepersonaliseerde advertenties voor die specifieke gebruiker te tonen.

First & Third Party cookies

First party cookies zijn cookies die worden verzonden vanaf Onze servers of domeinen, van waaruit de gevraagde service wordt aangeboden. Third party cookies zijn cookies die naar uw browser worden verzonden vanaf een server of domein die niet door LEADLIFE wordt beheerd, maar door een samenwerkende organisatie. Alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Indien u meer wil weten over deze cookies, verwijzen Wij u door naar het beleid dat deze partijen op hun respectievelijke websites aanbieden. Houd er rekening mee dat Wij geen invloed hebben op de inhoud van dit beleid of op de inhoud van deze cookies van derden.

 

Onze Cookies

Naam cookie

Type cookie

Beschrijving

Bewaarduur

_ga

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie wordt geassocieerd met Google Analytics v4. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elke paginaverzoeking op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de sites.

2 jaar

_ga_<id>

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie is gekoppeld aan Google Analytics v4 en wordt gebruikt om sessies te onderscheiden en bij te houden.

2 jaar

_gat

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie is gekoppeld aan Google Universal Analytics en wordt het gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen - waardoor het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer wordt beperkt.

1 minuut

_gid

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie is gekoppeld aan Google Universal Analytics en wordt gebruikt om een unieke waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en bij te werken.

1 dag

_shopify_sa_t

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie is gekoppeld aan Shopify's analytische suite met betrekking tot marketing en verwijzingen.

1 week

_shopify_sa_p

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie is gekoppeld aan Shopify's analytische suite met betrekking tot marketing en verwijzingen.

30 min

_s

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie is gekoppeld aan Shopify's analytische suite.

30 min

_landing_page

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie wordt gebruikt om de landingspagina's te volgen, te rapporteren en te analyseren.

1 maand

_y

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie is gekoppeld aan Shopify's analytische suite.

1 jaar

_shopify_y

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie is gekoppeld aan Shopify's analytische suite.

2 jaar

_shopify_s

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie is gekoppeld aan Shopify's analytische suite.

30 min

_pandectes_gdpr

Functionaliteit

Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeuren en acceptatie voor cookies op te slaan.

1 jaar

secure_customer_sig

Functionaliteit

Deze cookie wordt gebruikt in verbinding met de betaalpagina van Shopify.

1 jaar

cart_sig

Functionaliteit

Deze cookie wordt gebruikt in verbinding met de betaalpagina van Shopify.

2 weken

_orig_referrer

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie wordt gebruikt door Shopify voor het volgen van landingspagina's.

2 weken

_shopify_d

Prestatie/Analytische cookies

Shopify Analytics.

Sessie

_shopify_evids

Prestatie/Analytische cookies

Shopify Analytics.

Sessie

_shopify_ga

Prestatie/Analytische cookies

Shopify en Google Analytics.

Sessie

_shopify_m

Functionaliteit

Gebruikt voor het beheren van de privacy -instellingen van klanten.

1 jaar

_shopify_tm

Functionaliteit

Gebruikt voor het beheren van de privacy -instellingen van klanten.

30 min

_shopify_tw

Functionaliteit

Gebruikt voor het beheren van de privacy -instellingen van klanten.

2 weken

_tracking_consent

Functionaliteit

Wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op te slaan als een handelaar privacyregels in de regio van de bezoeker heeft opgezet.

1 jaar

cart

Functionaliteit

Gebruikt in verband met winkelwagentje.

2 weken

cart_currency

Functionaliteit

Ingesteld nadat een checkout is voltooid om ervoor te zorgen dat nieuwe winkelwagentjes in dezelfde valuta zijn als het laatste winkelwagentje.

2 weken

cart_ts

Functionaliteit

Gebruikt in verband met het afrekenen.

2 weken

cart_ver

Functionaliteit

Gebruikt in verband met winkelwagentje.

2 weken

checkout_session_lookup

Functionaliteit

Gebruikt in verband met het afrekenen.

3 weken

checkout_session_token__c__<id>

Functionaliteit

Gebruikt in verband met het afrekenen.

3 weken

keep_alive

Functionaliteit

Gebruikt in verband met koperslokalisatie.

2 weken

localization

Functionaliteit

Gebruikt in verband met koperslokalisatie.

1 minuut

queue_token

Functionaliteit

Gebruikt in verband met het afrekenen.

1 uur

unique_interaction_id

Functionaliteit

Gebruikt in verband met het afrekenen.

10 minuten

_hjAbsoluteSessionInProgress

Prestatie/Analytische cookies

Gebruikt om de eerste pagina -weergavesessie van een gebruiker te detecteren.

30 minuten

_hjFirstSeen

Prestatie/Analytische cookies

Identificeert de eerste sessie van een nieuwe gebruiker.

Sessie

_hjIncludedInPageviewSample

Prestatie/Analytische cookies

Ingesteld om te bepalen of een gebruiker is opgenomen in de data sampling die is gedefinieerd door de pagina -weergave van uw site.

30 minuten

_hjIncludedInSessionSample

Prestatie/Analytische cookies

Ingesteld om te bepalen of een gebruiker is opgenomen in de data sampling die is gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van uw site.

30 minuten

_hjSessionUser_<id>

Prestatie/Analytische cookies

Ingesteld wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina terechtkomt. Zorgt ervoor dat gegevens van daaropvolgende bezoeken aan dezelfde site worden toegeschreven aan dezelfde gebruikers -ID.

1 jaar

_hjSession_<id>

Prestatie/Analytische cookies

Bevat huidige sessiegegevens. Zorgt ervoor dat latere verzoeken in het sessievenster worden toegeschreven aan dezelfde sessie.

30 minuten

_hjSession_<id>

Prestatie/Analytische cookies

Bevat huidige sessiegegevens. Zorgt ervoor dat latere verzoeken in het sessievenster worden toegeschreven aan dezelfde sessie.

30 minuten

_li_id

Prestatie/Analytische cookies

Geeft inzicht in het gedrag op de website.

2 jaar

_li_ses

Prestatie/Analytische cookies

Geeft inzicht in het gedrag op de website.

Sessie

_secure_session_id

Sessiecookies

Houdt de sessie van de gebruiker tijdens het checkoutproces vast.

24 uur

_cmp_a

Prestatie/Analytische cookies

Wordt gebruikt voor het beheren van de privacy-instellingen van klanten.

24 uur

__cf_bm

Beveiligingscookies

Wordt gebruikt om geautomatiseerde ongeautoriseerde scripts te voorkomen.

30 minuten

sp

Prestatie/Analytische cookies

Bewaart informatie over de activiteit van een gebruiker op het domein tussen sessies.

1 jaar

_sp_id.2e3e

Prestatie/Analytische cookies

Bewaart informatie over de activiteit van een gebruiker op het domein tussen sessies.

1 jaar

_sp_ses.2e3e

Prestatie/Analytische cookies

Onderscheid maken tussen verschillende bezoeken.

30 minuten

 

8.4     Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan Onze Website zal u gevraagd worden de niet-essentiële cookies te aanvaarden of te weigeren. Met deze toestemming gaat u akkoord met de verschillende soorten cookies die Wij gebruiken.

 

 

8.5     Cookies beheren

U kunt deze cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Meer informatie over hoe u uw browser instelt, vindt u via de volgende links:

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-weergeven-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Momenteel bieden sommige browsers een "do not track"- of "DNT"-optie die een signaal naar de bezochte websites stuurt om de traceervoorkeur van een bezoeker aan te geven. LEADLIFE reageert op dit moment niet op deze signalen, omdat er geen gemeenschappelijke industriestandaard voor DNT is aangenomen door industriegroepen, technologiebedrijven of regelgevers. De third parties die cookies plaatsen op Onze Website, kunnen al dan niet iets doen naar aanleiding van dit signaal.

Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat een website niet meer werkt zoals verwacht.

Meer informatie over cookies is ook te vinden via de volgende link:

http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online adverteren op basis van gedrag en online privacy is te vinden via de volgende link:

http://www.youronlinechoices.eu/